EarthCache Knowledge Book

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Zde najdete překlad podrobných doporučení k zakládání earthcachí. Originální anglický text najdete na stránkách GSA.

Obsah

Základy pro začátečníky

Představení earthcachí

Earthcache je typ geocache. Na zadaných souřadnicích se nenachází žádná schránka, kterou by bylo možno hledat, ale lekce z vědy o Zemi, kterou se můžete učit.

Program earthcache byl vytvořen Americkou geologickou společností (Geological Society of America, GSA).

Založení earthcache

Pravidla

Platná pravidla pro schvalování earthcachí naleznete zde.

Všimněte si prosím, že tato pravidla se časem mění. Můžete najít listingy earthcachí, které by podle současných pravidel nemohly být publikovány.

Popis earthcache

Popis earthcache musí obsahovat základní informace o místní geologii nebo geologických procesech. Text musí poskytnout přesné, ale zároveň jednoduché vysvětlení toho, co návštěvníci na místě na vlastní oči uvidí. Úkoly pro zalogování také musí souviset s geologií. Text musí vycházet z toho, že návštěvník nemá předchozí znalosti geologie, a musí být napsán na úrovni čtrnáctiletého čtenáře.

Berte prosím na vědomí, že některé „bezpapírové“ GPS navigace mají omezení pro nahrání popisu cache. Může se stát, že některé texty budou zkráceny. Pokud je listing cache obzvláště dlouhý, zvažte vhodnost umístění úkolů pro zalogování na začátku stránky. Obecně platí, že nejlepší je být co nejstručnější a být si tak jistí, že návštěvníci listing jen neprolétnou, ale přečtou si ho celý.

Použití fotografií a grafů

Skvělý způsob, jakým můžete vylepšit popis své earthcache, jsou grafy a fotografie. Než však vložíte do listingu jakoukoliv grafiku, musíte si být jisti, že k tomu máte svolení autora, případně ověřte, že grafika nepodléhá ochraně autorských práv.

Požadavky na zalogování

Listing každé earthcache musí obsahovat úkoly, které se vztahují ke geologii daného místa a které lze splnit pouze návštěvou tohoto místa. Úkoly musí být natolik silné, aby nebylo třeba vyžadovat jiné důkazy návštěvy.

Když vymýšlíte úkoly, mějte na paměti, že pravidla říkají: „Logování earthcache musí zahrnovat aktivní účast návštěvníka při plnění vzdělávacího úkolu, který se vztahuje ke geologii daného místa.“ Účelem těchto úloh není jenom prokázat, že někdo na místě byl, ale také umožnit mu ukázat, že se něco naučil. Dobré úkoly zahrnují otevřené otázky typu „co / proč / jak si myslíte?

Pravidla také říkají, že logování návštěvy earthcache „může zahrnovat měření nebo odhad velikosti nějakého jevu nebo vlastnosti daného místa, sbírání a zapisování údajů.“ Klíčové je spojení „může zahrnovat“. Samotné měření nebo zapisování údajů není vzdělávací a není postačujícím úkolem pro zalogování. Vzdělávací je to, co se s údaji provede.

Například: požádat návštěvníka, aby zjistil nadmořskou výšku na dně rokle, není vzdělávací. Pokud jej však požádáte, aby zjistil nadmořskou výšku nahoře a potom na dně rokle a následně z těchto údajů vypočítal její hloubku, může toto být vzdělávací.

Povšimněte si prosím, že určité otázky, jako např. zjištění nadmořské výšky, se dají snadno zjistit z topografických map, a tedy mohou být zodpovězeny bez návštěvy místa. V takovém případě budete požádáni k připojení otázky, na kterou lze odpovědět pouze na místě.

Pamatujte na to, že earthcache má předpokládat, že návštěvník nemá žádné předchozí znalosti geologie. Otázky jako „zjistěte typ horniny, kterou zde najdete“ jsou nepřijatelné.

Lepší otázka by mohla být: „Najděte pruh světlého, neprůhledného minerálu, který probíhá středem skály. Změřte šířku této křemenné žíly.“

Fotografování není platným úkolem pro zalogování, neboť jen zřídka dává příležitost prokázat nově nabyté znalosti

Požadavek na hledání informací na internetu normálně není platným úkolem pro zalogování, neboť má jen zřídka nějaký vztah k tomu, co návštěvníci na místě zažijí.

Fotografie

Veškeré požadavky na fotografie musí být nepovinné a považují se za „dodatečné požadavky na logování“ (additional logging requirements, ALR). Reviewer však může udělit výjimku, pokud je pořízení fotografie součástí vzdělávací úlohy. Žádné logy se nesmějí mazat, pokud návštěvník nesplnil dobrovolný úkol (ALR).

Deset nejlepších (Best Ten)

V roce 2009 sestavila skupina dobrovolníků seznam deseti nejlepších earthcachí. Ty poskytují výborné příklady a mohou vám nabídnout nápady pro vaši vlastní earthcache. Najdete je zde.

Loga na stránkách eaerthcache

Loga jsou chráněné značky a neměla by se vkládat do stránek earthcache bez předchozího povolení. Povšimněte si prosím, že umístění earthcache na veřejně přístupném území, i s povolením, neznamená, že můžete ve svém textu používat logo tohoto území (např. národního parku).

Byl vytvořen oficiální banner s logem GSA, který můžete vkládat na stránky svých earthcachí. Soubor najdete zde.

Jazyk

Earthcache potřebují být v jednom z oficiálních místních jazyků. Podporujeme však texty psané ve více jazycích. Avšak špatné překlady získané použitím internetových nástrojů mohou být nepřijatelné. Můžeme vás požádat o text v angličtině, abychom jej mohli schválit.

Proces schvalování

Publikace earthcache

Earthcache schvalují členové EarthCache Review Teamu, který se skládá ze zaměstnanců GSA a dobrovolných reviewerů. Ve většině případů to není stejný reviewer, který schvaluje tradiční geocache ve vaší oblasti. Protože jde o malou skupinu lidí, může někdy trvat drvat déle, než se važí earthcachí začneme zabývat. Prosíme o trpělivost.

Vyhledání místního reviewera

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, kdo je revierem pro vaši oblast, je najít blízkou earthcache, která byla publikována nedávno, a podívat se, kdo publikoval její listing. Na konci listingu je odkaz: „There are more logs. View them all on one page.“ Klikněte na tento odkaz a pak na konci najděte publikační log. Obvykle obsahuje pouze text „Publish“. Jeho ikonou je zelený kroužek.

Tento publikační log patří revierowi, který earthcache schválil. Většina jmen reviewerů earthcachí začíná slovem geoaware, které následují písmena, jež naznačují, v jakých zemích schvalují. Někdy se může stát, že majitel cache tento log smazal. Potom se zkuste podívat na jinou earthcache. Kliknutím na jméno reviewera se dostanete na jeho profilovou stránku a odtud mu můžete poslat e-mail. Jeho e-mailovou adresu znát nepotřebujete.

Pokud se dotazujete na určitou cache, uveďte prosím její GC kód. Máte-li dotaz zásady správy území, poskytněte reviewerovi dostatek informací, aby mohl odpovědět na vaši otázku. Například: „Mohu umístit earthcache v městkém parku v Gainesvile v Alachua County na Floridě?“ Nesprávně: „Mohu umístit cache v Northside Parku?“

Zaškrtněte prosím „I want to send my email address along with this message“ (Chci poslat svoji e-mailovou adresu spolu s tímto vzkazem). Je to zdvořilé k reviewerovi a urychlí to odpověď.

Seznam přijatelných vědeckých oblastí

Earthcache se zaměřují na Zemi a procesy, které ji tvarují. „Věda o Zemi“ zahrnuje geologii, minerologii, paleontologii, charakter terénu, fyzický zeměpis atd. Nezahrnuje ekologii, biologii, antropologii, historii apod.

Dále uvádíme seznam oblastí vědy přijatelných a nepřijatelných pro zakládání earthcachí. Tento seznam není vyčerpávající a může být změněn.

Přijatelné:

 • Geologické materiály – horniny, minerály, fosilie, písky, půdy apod.
 • Geologické procesy – eroze, zvětrávání, ukládání, sopečná činnost, působení ledovců apod.
 • Geologický vývoj zemského povrchu – ledovcová údolí, reverzní topografie v důsledku vlastností hornin, vodopády s geologickým vysvětlením apod.
 • Použití geologických materiálů – stavební kámen apod.
 • Geologické jevy (neuvedené výše) – nárazové krátery, gejzíry, minerální prameny apod.
 • Nástroje používané v geologii – vůdčí zkameněliny, horniny, místa historické geologie.

Nepřijatelné:

 • Biologie, botanika, zoologie
 • Ekologie
 • Pozorování atmosféry
 • Oceánografická pozorování, která nejsou spojena geologickým tématem
 • Geodézie, pokud se nevztahuje k místu
 • Archeologie
 • Historie, pokud nemá geologické téma
 • Budovy bez geologického poučení
 • Strojírenství, pokud nemá geologické téma

Typy earthcachí, které se již neakceptují

Určité typy earthcachí existují na mnoha místech, ale jako takové je již neschvalujeme v této kategorii. Jedná se například o říční měřicí stanice v USA, rozvodí (nejde-li o hlavní rozvodí) a soutoky řek (nejde-li o významný soutok).

Výstavy v muzeích a návštěvnických centrech („pod střechou“) nemohou být použity pro earthcache. Earthcache by měla přivést lidi na skutečné místo spojené s vědou o Zemi.

Typy earthcachí, které se často používaly

Některé typy earthcachí se používaly velmi často. Nové přihlášky budeme přijímat jen tehdy, budou-li poskytovat výjimečně dobré poučení ve vědě o Zemi.

Klasifikace vodopádů: Nadále již nebudeme schvalovat earthcache, které ukazují různé typy vodopádů s požadavkem na určení typu vodopádu na určitém místě. Vodopádové earthcache se specifickými informacemi o místní geologii a s ní spojenými úkoly pro zalogování jsou přijatelné.

Artézské studně a prameny: Obecné popisy toho, jak vznikají artézské studně a prameny, jsou nepřijatelné. Earthcache by měla zahrnovat podrobnosti o geologických podmínkách, které vedly k vytvoření artézské studně nebo pramenu na vybraném místě.

Bludné balvany: V současnosti vídáme mnoho přihlášek glaciálních bludných balvanů jakožto tématu pro earthcache. Rozhodli jsme se, že nebudeme nadále publikovat takové earthcache, pokud neposkytnete výjimečně dobré ponaučení ve vědě o Zemi a k tomu se vztahující úkoly. Nadále již nebudou přijatelné úkoly, které se ptají na rozměry bludných balvanů, nebo výpočty hmotnosti bloků. Je potřeba, abyste vypracovali úkol pro určité místo, který se vztahuje ke geologii bloků či geologii okolí, a aby některé úkoly ukázaly spojení kamenných bloků s činností ledovců, které je sem přinesly. To od vás bude vyžadovat inovativní přístup.

Povolení správce území

Pro většinu earthcachí se vyžaduje povolení od správce území. Je velmi důležité, aby správní orgán, který se stará o park, byl srozuměn s tím, že earthcache přivede na dané místo více lidí. To mu umožňuje, aby přijal opatření, která považuje za důležitá, a zároveň dává povědomost o tom, že earthcache může zvýšit atraktivitu území pro návštěvníky.

Pokud vás požádáme o povolení od správce území, měli byste do poznámky pro reviewera (reviewer note) uvést jméno, titul a kontaktní informace člověka, se kterým jste hovořili a který vám dal povolení. Do poznámky můžete zkopírovat e-mail, který vám správce poslal, pokud to bylo v písemné podobě. Všechny poznámky reviera a pro reviewera (reviewer notes) se automaticky mažou v okamžiku publikace, ale informace zůstávají dostupné zaměstnancům Groundspeaku a dobrovolníkům pro případ potřeby v budoucnu.

Veřejně přístupná místa jsou na různých místech světa spravována rozdílnými způsoby, a proto existují případy, kdy povolení správce nevyžadujeme. Váš místní reviewer (schvalující earthcache) by vám měl být schopen podat informaci o tom, zda je povolení potřeba. Musíte však poskytnout podrobné důvody, proč není povolení potřeba, v poznámce pro reviewera. Neposkytnutí těchto údajů může oddálit schválení.

Na některých místech, jako jsou národní parky v USA, je vyžadováno písemné schválení. Může to být formou e-mailu. Místní reviewer vám i v těchto případech dá vědět, zda je písemné povolení potřeba.

Místní zvláštnost

Earthcache musí zahrnovat základní informace o místní geologii. Místo samo se musí nabízet k poskytnutí poučení ve vědách o Zemi. Hezký pohled nestačí. Dobrá earthcache má souvislé téma, které kombinuje místo, popis a úkoly, čímž poskytne poučení. Téma earthcache by mělo zdůraznit, co je jedinečné či zajímavé na vybraném místě, a využít k tomu věci, které se na místě nacházejí. Udržujte text ve vztahu k místu a vybranému tématu – nevypisujte vše, co o daném místě zjistíte, a nezapomeňte to propojit s tímto místem.

Jedinečnost

Umístění earthcache by mělo ukázat jedinečný úkaz. Obecné jevy jako řeky, hory, meandry s vodní toky zřejmě nepřijmeme, pokud popis earthcache neukáže, co je jedinečné / zvláštní na vybraném místě.

Wikipedie

Wikipedie a další internetové zdroje mohou být dobrým místem pro získávání informací o vámi vybraném místě. Pamatujte však, že earthcache, které jsou pouhou kopií internetových zdrojů, jsou nepřijatelné.

Musíte informace přepsat svými vlastními slovy. Citujte zdroje informací, kdykoliv to je možné.

Blízkost

Earthcache můžete umístit v blízkosti tradiční cache. Žádáme vás však důrazně, abyste ji neumísťovali na stejné souřadnice. Vyhnete se tím vyvolání dojmu, že schránka cache je součástí earthcache.

Můžeme odmítnout earthcache, která ukazuje stejný jev jako tradiční cache. Rozhodujícím faktorem je obsah spíše než blízkost.

Na stejném místě je možné vytvořit více earthcachí, pokud poskytují jedinečná poučení o Zemi. Obecně však platí, že je lepší zkombinovat lekce do jedné earthcache než vytvářet jednotlivé earthcache.

Prázdninové earthcache

V současnosti můžete požádat o schválení earthcache na místě, které je vzdálené od vašeho domova. Je však třeba, abyste místo navštívili v posledních dvou měsících. Reviewer však může žádost zamítnout, pokud zjistí okolnosti, které vyžadují návštěvu za účelem údržby v blízké budoucnosti.