Earthcache

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
Typy cache
Tradicni.gif Tradiční Cache
Multicache.gif Multi-Cache
Unknowncache.gif Mystery Cache
Earthcache.gif Earthcache
Lettercache.gif Letterbox hybrid
Wherigocache.gif Wherigo Cache
Virtualcache.gif Virtuální Cache
Webcamcache.gif Webcam Cache
Labs.png Lab Cache
Eventcache.gif Event cache
Cito.gif CITO event
Megaeventcache.gif Mega-Event cache
Giga 16.gif Giga-Event cache
Gpsadventures.gif GPS Adventures Maze Exhibit
Cce.gif Community Celebration Event
Groundspeak HQ ikona.gif Groundspeak Headquarters
Lostandfoundikona.gif Groundspeak Lost and Found Celebration
Blockparty.png Groundspeak Block Party
Event 10 ikona.png Lost and Found Event Cache
Projectape.gif Project A.P.E. Cache
Locationless.gif Locationless Cache
Benchmarkikona.gif NGS Benchmark


Earthcache (někdy též familiárně nazývaná zeměkeš či earthka) je zvláštní typ virtuální cache, jejímž posláním je vzdělávání v geologii. Zakládá se v místech s geologickou či jinou zajímavostí týkající se naší Země. Úkolem návštěvníka není najít fyzickou schránku, ale dojít na dané místo, zjistit si pár informací atd. Vždy záleží na přání autora, jaké podmínky uznání logu (v souladu s níže uvedenými pravidly) stanoví.

Obsah

Založení earthcache

Podrobná doporučení pro založení earthcache najdete zde.

 1. Na Geocaching.com se vyplňuje stejný formulář jako při zakládání běžných cachí. Postup se příliš neliší. Nelze však založit earthcache, kdekoliv se autorovi zlíbí. Důležité je, aby ukázala na nějaký geologický jev a srozumitelným způsobem v listingu tento jev vysvětlila. U earthcachí neplatí podmínka minimální vzdálenosti 161 metrů od ostatních cachí. Earthcache však zřejmě nebude schválena, pokud se již v okolí (není přesně specifikováno, jak daleko) nachází earthcache s podobnou tématikou.
 2. Druhou zvláštností je výslovný požadavek na kontakt a telefonní číslo majitele/správce pozemku, kde se daná earthcache bude nacházet. Dále je třeba uvést právní status místa, kam budou lidé chodit (např. v národních parcích v USA nedovolí tradiční cache, ale virtuální earthcache už ano). Toto je potřeba uvést do poznámky pro reviewera (Note to Reviewer).
 3. Listing má být napsán tak, aby byl pochopitelný pro průměrného amerického středoškoláka. Musí být napsán v místním jazyce. V Česku tedy pište listing česky. Pokud zřizujete earthcache v zahraničí, musíte ovládat místní jazyk. Vzhledem k tomu, že earthcache zpravidla schvalují zahraniční revieweři, kteří neumějí česky, počítejte s tím, že vás nejspíše požádají o překlad textu do angličtiny, aby jej byli schopni zkontrolovat. (Hlavní změna, která se objevila v pravidlech od 19. 8. 2010, se týká jazyka. Předtím byla povinná angličtina, text v místním jazyce naopak dobrovolný.)
 4. Earthcache musí být pouze virtuální, tj. na místě se nenachází žádná fyzická schránka. Zároveň musí být koncipována tak, aby návštěvníci při plnění úkolů neničili přírodu a majetek.
 5. Earthcache plní vzdělávací účel. Autor musí vymyslet úkoly a vyžadovat jejich splnění jako podmínku uznání logu. Úkoly musí být splnitelné přímo na místě a musí se vztahovat ke geologii daného místa. Nelze požadovat odpovědi na otázky, které návštěvníci musejí hledat na internetu. Úkolem může být např. nějaké měření či odhad, případně zjištění nějakých údajů z informačních tabulí. Návštěvník úkoly obvykle splní zasláním e-mailu s odpovědmi autorovi earthcache. Autor může vymyslet i netradiční úkoly i jiný způsob prokázání jejich splnění. Musí to však vyhovovat níže uvedeným pravidlům zakládání. Odpovědi na otázky rovněž napište odesláním listingu ke schválení do poznámky pro reviewera.
 6. Úkoly musí být koncipovány tak, aby zároveň posloužily autorovi jako důkaz návštěvy místa. Podle pravidel platných od 1. 1. 2011 již autoři nemohou vyžadovat přiložení fotografie, jako tomu bylo dříve, ani předepisovat, co a jak má návštěvník vyfotografovat (např. pohled do tváře, fotografie s GPS a podobně). Pokud je takový požadavek uveden, považuje se za dobrovolný. Záleží jen na vůli návštěvníka, zda autorovu přání vyhoví. Autor tedy nesmí smazat log bez přiložené fotografie, případně pokud přiložená fotografie nevyhoví jeho požadavkům na obsah.
 7. Earthcache nejsou schvalovány běžnými reviewery, kteří schvalují ostatní typy keší. Schvalování mají na starosti revieweři pověření Americkou geologickou společností (GSA), pod jejíž záštitou projekt probíhá. Tito revieweři se skrývají pod přezdívkou geoawareXX kde XX je zpravidla kód země (pokud je XX prázdné, pak jde přímo o "jádro" týmu v USA). Komunikace v reviewer note proto probíhá obvykle v angličtině, kterou ovládají (na různé úrovni) všichni revieweři. Od listopadu 2011 působí také český reviewer geoawareCZ, se kterým lze komunikovat i česky.

Nezapomeňte, že cílem earthcache je se vzdělávat!

Pokud chcete přivést lidi na hezké místo a vyzvat je k fotografování bez vztahu ke geologii, nezakládejte earthcache, ale zvažte, zda tato lokalita není spíše vhodná pro waymarking.

Podmínky GSA pro založení earthcache

Originální anglický text najdete zde. (Tato verze pravidel je platná od 1. 1. 2011.)

 1. Stránky earthcache musejí poskytovat vědecké ponaučení o Zemi. Přivádějí lidi na místa, která mohou pomoci vysvětlit tvorbu krajiny, nebo na místa zajímavých jevů jako vrásy, zlomy, poruchy nebo odhalit, jak vědci poznávají naši Zemi (jako např. naleziště zkamenělin atd.). Prosíme, vezměte na vědomí, že stránky s hlavním zaměřením na ekologické a archeologické jevy nebudou publikovány.
 2. Earthcache by měly upozorňovat na nějaký jedinečný úkaz. Earthcache, které kopírují informace existujících earthcachí o daném místě nebo souvisejících místech, mohou být odstraněny. Earthcache by měly být vytvářeny tak, aby návštěvníkovi daného regionu poskytly jedinečné zážitky a poskytly mu jedinečné poučení o jevu na daném místě. Vícenásobné earthcache zaměřené na stejný jev by měly být rušeny (nebo by mělo být bráněno jejich vzniku – v originále „should be avoided“, obojí překlad je možný, pozn. překl.). Základním pravidlem pro reviewery je tedy obsah spíše než blízkost keší.
 3. Stránky earthcache musejí být vzdělávací. Poskytují přesná, ale jednoduchá vysvětlení toho, co návštěvníci uvidí na daném místě. Text cache (listing) musí vycházet z předpokladu, že návštěvník nemá předchozí znalosti příslušné vědy o Zemi. Vzdělávací text musí být napsán pro čtenáře ve věku středoškolského studenta (14 let). Je možné přidat i další technické nebo vědecké poznámky pro odbornou veřejnost. Všechny poznámky musí být zapsány v místním jazyce. Podporujeme i další jazyky. Zároveň můžete být při schvalování reviewerem požádáni o poskytnutí poznámek v angličtině. Respektujte ochranné známky a autorská práva a používejte obrázky a loga, pouze pokud máte povolení. Vyhněte se přímému opisování z webových zdrojů (plagiátorství) a citujte použité zdroje, kde to je vhodné.
 4. Earthcache může být buď jednoduchá (jedno místo), nebo vícenásobná cache (více míst). Na místě se nesmí zanechávat žádné předměty, krabičky nebo fyzické cache. Je nutné, abyste místo navštívili v nedávné době (ne více než před dvěma měsíci), zkontrolovali, že místo je bezpečné, a vícekrát zaměřili GPS pozici, a ujistili se tak o přesnosti souřadnic. Jste zodpovědni za vyřazení cache z provozu („disable“), pokud se vlivem vnějších okolností změní přístup, bezpečnost či jiné záležitosti.
 5. Stránky earthcache se řídí pravidly geocachingu a dodržují princip outdoorové etiky nezanechávat žádné stopy („Leave No Trace“). Používejte waypointy k zajištění toho, že kačeři použijí správné přístupové cesty. Používejte pouze existující cesty. Nevytvářejte nové cesty k místu, aby byl omezen negativní dopad na danou lokalitu. Stránky earthcache mají zdůraznit princip sbírání fotografií – ne vzorků.
 6. Logování earthcache musí zahrnovat aktivní účast návštěvníka při plnění vzdělávacího úkolu, který se vztahuje ke geologii daného místa. To může zahrnovat měření nebo odhad velikosti nějakého jevu nebo vlastnosti daného místa, sbírání a zapisování údajů (např. čas přílivu) nebo odpověď na geologické otázky z informací dostupných pouze na místě. Otázky by měly učit nebo posilovat vědomosti vztahující se k místu a měly by být pro vlastníka cache potvrzením, že cacher místo navštívil. Pořizování fotografií z místa nebo požadavek hledání informací na internetu nesplňují tato pravidla pro logování. Odpovědi na otázky musí být uvedeny v poznámce pro reviewera (Note to Reviewer) v okamžiku podání ke schválení.
 7. Požadavky na fotografie musejí být nepovinné. Výjimky z tohoto pravidla budou uznány pouze v případě, že fotografie je součástí plnění geologického úkolu, jako je například zachycení určitého jevu. Toto zvláštní pravidlo bylo aktualizováno dne 1. ledna 2011. Všechny earthcache musejí tomuto pravidlu vyhovět, neboť pozadavky na fotografie se považují za dodatečné podmínky pro logování (ALR), a odpovídat pravidlům vydaným na Geocaching.com. Existující earthcache, které tomuto pravidlu nevyhovují, se musejí upravit tak, aby vyhověly. Vlastníci cachí nesmějí smazat log návštěvníka cache založený výhradně na dobrovolných úkolech.
 8. Earthcache musejí mít před odesláním žádosti povolení od majitelů pozemků (v závislosti na místních právních předpisech a zvycích). Pokud je to třeba, musejí mít písemné schválení majitele nebo příslušného orgánu, který dané území spravuje. V době odeslání žádosti musí být v poznámce pro reviewera (Note to Reviewer) udáno jméno a kontaktní údaje osoby, od které máte povolení. Pokud povolení není třeba, napište do poznámky pro reviewera důvod, např. možnost zvládnout úkol z veřejné cesty. Bez poskytnutí informace o povolení nebude listing publikován.
 9. Všechny earthcache musí před zveřejněním schválit EarthCache Team, který prověří vhodnost místa, vzdělávací standard textu a podmínky logování.
 10. Poškození místa je nepřijatelné. Prosíme, berte ohled na křehké ekosystémy.
 11. Americká geologická společnost (The Geological Society of America, GSA) a EarthCache Team si ponechávají právo editovat, měnit, mazat nebo archivovat jakoukoliv earthcache, která není v souladu s těmito pravidly, nebo právo k jakýmkoliv jiným záměrům, které tým považuje za vhodné.

(Tato sekce článku se pokouší o překlad šroubovaných anglických pravidel do češtiny. Pokud byste našli vhodnější a přesnější formulace, editujte prosím s odvahou.)

Titul EarthCache Master

Bronzový odznak EarthCache Master.

Provozovatel programu EarthCache uděluje titul Earthcache Master. Můžete o něj požádat poté, co splníte dané podmínky. Titul se uděluje ve čtyřech úrovních. Podmínky udělení jsou následující:

 • bronzová úroveň – navštívit nejméně 3 earthcache v alespoň 2 zemích;
 • stříbrná úroveň – navštívit nejméně 6 earthcachí v alespoň 3 zemích a založit alespoň 1 vlastní earthcache;
 • zlatá úroveň – navštívit nejméně 12 earthcachí v alespoň 4 zemích a založit alespoň 2 vlastní earthcache;
 • platinová úroveň – navštívit nejméně 20 earthcachí v alespoň 5 zemích a založit alespoň 3 vlastní earthcache.

O titul můžete požádat pomocí formuláře, v němž vyplníte své kontaktní údaje a uvedete kódy navštívených a založených earthcachí. U navštívených se uvádí též země. GSA vám zašle potvrzující e-mail, ve kterém bude uveden odkaz, který si můžete vložit do svého profilu na GC.com. V e-shopu si také můžete zakoupit odznak. (Od srpna 2010 se již z finančních důvodů odznaky neposílají automaticky každému, kdo o titul Earthcache Master požádá.)

Tipy pro zakladatele