Log

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Log je zápis u cache, který může obsahovat záznam o návštěvě, nenalezení cache případně jakoukoliv poznámku, která se cache týká.

Logy jsou prováděny dvojmo - fyzicky (do logbooku) a na internetu. Prvním je zápis do logbooku uvnitř schránky cache, druhým je zápis u listingu cache na internetovém serveru. Některé zápisy, jako DNF, mohou být pochopitelně uskutečněny pouze druhou cestou. Nezapomeňte dodržovat psaná i nepsaná pravidla a také etiketu.

Jestliže u fyzického logu do nalezené cache omezuje geocachera při psaní prostor v logbooku a mnohdy také časové možnosti, počasí či potřeba utajení před mudly.

Obsah

Zápis logu na Geocaching.com

Pro zápis logu ke konkrétní keši jděte na její listing a klikněte na zelený obdálník "Log your visit", česky Zalogovat návštěvu, (pro jakýkoliv typ zápisu).

Na stránce pro zápis nového logu vyberte typ logu, datum a zapište text. Jestliže obsahuje text nějaké spoilery, je vhodné příslušné pasáže zašifrovat, nebo je lépe vůbec do logu nepsat. Jestliže chcete zapsat vložení travelbugu nebo geocoinu do cache, označte ho v seznamu, který se nachází pod polem pro zápis textu. Přítomnost předmětu v keši se projeví po odeslání logu.

Základní typy logů (Found it, Didn't find it, Write note) lze dodatečně editovat, měnit jejich typ či mazat. Byla-li však s logem spojená nějaká závažnější operace (vložení travelbugu, změna souřadnic apod.), nemusí být dodatečná změna typu či smazání logu možné. Text je možné doplnit smajlíky nebo zjednodušeně formátovat pomocí značkovacího jazyka Markdown.

Na co pamatujte při psaní logu

Logy jsou obdobou vašeho loveckého deníku. Tomu by měl odpovídat i jejich obsah. Ideální log je takový, u kterého jste schopni již z jeho čtení sami poznat, ke které keši jste jej napsali a jaké zážitky máte s jejím hledáním spojené. I stručný log může být unikátní.

Nicneříkající logy (například "TFTC", "Nalezeno během výletu", "Pěkná keška, dík!", "TFTC! Logováno pomocí aplikace GEO" atd.) nejsou vhodné. Podobně buďte opatrní s logy "Díky za bod", což se obvykle pokládá za eufemické vyjádření toho, že nestála vůbec za nic jiného, než za jeden připočtený kus do statistiky - takže nepište to tam, kde se vám aspoň něco líbilo, a naopak, pokud se vám něco nelíbilo, napište to přímo a otevřeně.

Mějte na paměti, co říká kačerská etiketa: vaše zápisy mohou být vodítkem pro další geocachery, a hlavně jsou jedinou odměnou, co autor za založení cache má. Měly by proto být formulované slušně, byť se vám keš (její umístění, obtížnost nebo obsah) nelíbila a chcete to autorovi sdělit.

Typy logů

Všeobecné

Loguje se vždy s datem skutečného nálezu nebo nenálezu, nikoliv se dnem, kdy píšete log na internetu. Vyjímkou je Challenge cache, kdy se loguje Found (nález) až s datem, ve kterém je jak zápis v logbooku v keši, tak splněny podmínky challenge, podle toho, co nastane později [1]. U některých typů (Needs maintenance, Needs archived) se datum nastaví automaticky systémem a nelze jej změnit.

 • Found it - nález cache = nalezení schránky + zápis do logbooku (s výjimkou keší bez fyzické schránky, typu event, CITO, webcam, virtuální cache nebo earthcache, a také Challenge cache, kde je nutno ještě splnit podmínku výzvy). Návod na zalogování nálezu PMO keše i Basic memberem je na PMO.
 • Webcam photo taken - fotografie u webcam cache (obdoba Found it)
 • Didn't find it (ve zkratce DNF) - nenalezení cache
 • Write note (ve zkratce WN) - poznámka, např. o opakovaném nálezu cache, o dodatečném vložení Travelbugu, Geocoinu atd.
 • Reviewer attention requested (od 2023, dříve "Needs archived", ve zkratce NA) - požadavek na archivaci problematické cache, nebo obecněji žádost o posouzení vážného stavu; tento typ logu dojde reviewerům, kteří pak rozhodnou, co s keší udělat (používat, jen pokud autor cache nereaguje na logy informující o problému či na přímý kontakt). Více o tomto logu
 • Owner attention requested (od 2023, dříve "Needs maintenance", ve zkratce NM) - požadavek na údržbu fyzické schránky, stage nebo i nutnou úpravu nebo opravu informací v listingu, nastaví u cache atribut "Needs maintenance" (kříž) a pošle výzvu autorovi cache
 • Will attend (ve zkratce WA)- u cache typu event či CITO informace o záměru zúčastnit se. Loguje se s aktuálním datem, kdy skutečně píšete log na internetu.
 • Attended - zápis o uskutečněné účasti u cache typu event či CITO (obdoba Found it). Loguje se vždy s datem, kdy se akce konala nebo datem příchodu na akci, pokud přesahovala do jiného dne. Pokud se zúčastní akce i owner (což je téměř vždy), také si loguje jako ostatní Attended.

Viz také Zkratky.

Autorské

 • Post Reviewer note - komunikace autora s reviewerem během procesu schvalování cache; po schválení a publikaci cache má stejný význam jako write note, tj. reviewerům se neposílá a oni o ní tedy nevědí - je pak třeba kontakt přímo přes profil reviewera
 • Submit for Review - obsahuje souřadnice ze záhlaví listingu při zaslání k publikaci
 • Owner Maintenance - zápis o údržbě vlastní cache; buď pravidelná údržba, či typicky jako reakce na problémy s keší, tj. na log typu Needs maintenance; dojde tím u cache i k odstranění atributu "Needs maintenance" (kříž)
 • Update Coordinates - změna souřadnic v záhlaví listingu; sám autor může provést posun max. o 0.1 míle (161m), pro větší posun je třeba kontaktovat reviewera
 • Temporarily Disable Listing - upozornění, že cache je disablovaná, tj.dočasně mimo provoz; po provedení obnovy/opravy se užije log Enable listing, nebo se cache později archivuje
 • Enable Listing - znovuzprovoznění cache, nacházející se ve stavu Temporarily Disabled
 • Archive - archivace, tzn. zrušení cache; používat s rozmyslem, zpět může při splnění podmínek vrátit jen reviewer (více v článku Archivace cache)
 • Annoucement - Pořadatelé eventů můžou tímto logem napsat důležité změny či upozornění k jejich eventu. Log bude následně odeslán jak do listingu, tak na e-mail (těm, kteří již k eventu přidali svůj Will Attend log)

Reviewerovské

 • Publish Listing - zveřejnění listingu cache reviewerem
 • Retract Listing - vzetí publikace cache reviewerem zpět neboli odpublikování
 • First Review - značí, že reviewer zařadil keš do publikačního procesu

Nahrání fotografií k logu

Po poslání se log zobrazí na samostatné stránce. Lze jej editovat (tlačítko Edit Log), smazat (tlačítko Delete Log), nebo k němu nahrát obrázek (link Upload Image vpravo nahoře). Doporučené rozměry obrázku jsou max. šířka 600-800 pixelů, ale nahrávání zvládne i obrázek ve větším rozlišení. V praxi tedy projde i upload o něco většího obrázku a většinou se jen prodlouží doba nahrávání, ale může se stát, že při velkém vytížení serveru se takovýto váš obrázek nenahraje.

Nahraný obrázek lze editovat (link Edit Image nad obrázkem):

Icon editdetails.gif
- změna detailů obrázku (popisek, poznámky, datum)
Icon trash.jpg
- smazání obrázku


Obrázky lze nahrávat i zpětně ke starým logům. Dříve se při takovémto zpětném přidání zapsalo k obrázku datum nahrání, avšak v současné době je by se mělo zobrazovat datum, kdy byl zapsán log, k němuž obrázek přidáváte.

Mazání logů

Každý log připojený k listingu cache nebo trasovatelného předmětu (travel bug, geocoin) může být smazán. Přesněji řečeno, nedojde k vymazání z databáze, ale archivaci. Takto označený log není vididelný z listingu či přehledu logů zapsaných uživatelem.

Logy mohou mazat jejich autoři, vlastníci listingů a správci stránek (administrátoři). Autor logu ani vlastník listingu nemohou smazaný log obnovit.

Pokud smaže log někdo jiný než autor, přijde autorovi smazaného logu e-mail s upozorněním (předmět [LOG] Log Deletion Notice).

Smazáním logu se sníží hodnota počítadla, které je s daným typem logu spojeno. Smazáním logu typu Found it se sníží počet nálezů keší daného uživatele. Smazáním logu spojeného s nálezem trasovatelného předmětu se sníží vzdálenost, kterou tento předmět urazil.

Jak na to? Log otevřete kliknutím na odkaz visit log. Po otevření se nabízí tlačítko Delete log (smazat log, vypadá jako popelnice). Po kliknutí jste tázáni, zda opravdu chcete log smazat. Smazání potvrďte tlačítkem Yes (ano – nezapomeňte, že tento krok již nemůžete vrátit). Pokud se jedná o omyl, zvolte Cancel (zrušit).

Autoři logů, nálezci

Svůj log můžete smazat, pokud to uznáte za vhodné. Může to být například v případě, že jste omylem zapsali nález k listingu jiné cache, než kterou jste ve skutečnosti našli.

Rovněž bývá vhodné smazat log typu Write note, kterým dodatečně do cache virtuálně vkládáte trasovatelný předmět (TB, GC), pokud jste tak neučinili při zápisu nálezu (Found it). Při smazání tohoto logu v listingu cache zůstane zachován automaticky vytvořený log v listingu trasovatelného předmětu. Nemá to vliv na záznamy o pohybu předmětu. Pokud byste chtěli smazat záznam o vložení předmětu do cache, je potřeba samostatně smazat log přímo v listingu tohoto předmětu.

Pokud vlastník cache nebo trasovatelného předmětu smazal váš log, a máte pocit, že se jedná o omyl, napište mu zdvořilý e-mail s vysvětlením. Po domluvě s vlastníkem pak můžete zapsat svůj log znovu. Pokud se Vám nepodařilo domluvit s vlastníkem, můžete poslat požadavek s vysvětlením příslušnému reviewerovi pro váš kraj.

Vlastníci listingů

Jako vlastník (neboli owner) cache nebo trasovatelného předmětu můžete mazat logy zapsané k listingu, a to v případě, že jste přesvědčeni o jejich neoprávněnosti. Pokud mažete log, smažete ho vždy celý. Nelze smazat jenom jeho část. Připojenou fotografii nyní lze smazat. Je nutné vyplnit důvod (reason), bez vyplnění této kolonky nejde fotografie smazat. Svoji pravomoc k mazání logů využívejte s rozmyslem.

Pokud nesouhlasíte s obsahem logu (např. proto, že obsahuje tzv. spoilery, kdy autor zápisu vyzrazuje překvapení či způsob řešení úlohy), můžete log zašifrovat (permanently encrypt) a zároveň požádat autora logu o úpravu, případně vymazání fotografií.

Neoprávněný log, který můžete (a také byste jako vlastníci měli) smazat, je takový, který nesplňuje podmínky pro zapsání návštěvy cache:

 • U všech typů fyzických keší není autor logu zapsán v logbooku svým uživatelským jménem, které používá na gc.com - tedy nick (Místo rukou psaného jména lze použít razítko nebo samolepku, kde je jméno uvedeno. Velká razítka v logbooku ovšem moc neradi vidí vlastníci mikro a zejména nano keší, kde je třeba šetřit místem - prostě jednou použijte místo razítka nebo samolepky tužku.) To je jediný důvod, který vlastníka cache opravňuje smazat log. Samozřejmě můžete projevit dobrou vůli, pokud nálezce nezapíše nález například z důvodu nedostatku místa v logbooku, poničení logbooku nebo proto, že nemá čím psát, a nález doloží jinak, třeba zasláním fotografie.
  Důvodem ke smazání logu není nalezení cache jiným než původně zamýšleným způsobem (např. jinak než vyluštěním úlohy u mystery cache. Vlastník keše není oprávněn smazat logy na PMO keši, kterou najde BM. Vlastník cache rovněž není oprávněn smazat logy nálezců, kteří nesplnili další požadované úkoly (např. připojení fotografie s určitým obsahem). Takové úkoly jsou podle současně platných pravidel považovány za dobrovolné. Pokud váš listing (pravděpodobně schválený před 9. 4. 2009) obsahuje dodatečné podmínky pro zápis logu, měli byste jej přepsat a úlohy formulovat jako výzvu k dobrovolnému splnění.
 • U earthkeší lze smazat log, pokud nálezce nesplnil vzdělávací úkol související s geologií daného místa. Nezapomeňte, že nejste oprávněni vyžadovat odpovědi na otázky, které nelze zjistit přímo na místě, ale je nutné hledat je na internetu nebo odborné literatuře. Splnění takového požadavku je rovněž považováno za dobrovolné. Od června 2019 lze podle aktualizovaných pravidel opět požadovat fotografii a to za jasně definovaných podmíne viz. Earthcache.
 • U Challenge keší lze smazat log i v případě, že je zapsán v papírovém logbooku, pokud nálezce nesplnil předchozí úkol podmiňující splnění výzvy.

Pokud se setkáte s neoprávněným logem, nepředpokládejte automaticky zlý úmysl. Ve většině případů se jedná o omyl. Například nezkušení nováčci mohou z neznalosti zapsat nález cache opakovaně. Snažte se zachovat chladnou hlavu a pokuste se nejprve s autorem logu domluvit.

Vulgární, urážlivé a neslušné logy jsou porušením podmínek pro využívání služeb serveru Geocaching.com. Jste oprávněni je smazat okamžitě. Nejste však oprávněni smazat log jen z důvodu, že obsahuje kritiku dané (vaší) keše.

Log nelze smazat jen z důvodu, že "je příliš krátký" ("bod", tečka nebo smajlík, dokonce i prázdný text, je z technického hlediska "log"), nebo že "neobsahuje poděkování". Pokud je logující zapsán v papírovém logbooku v keši, je jeho i sebekratší log platný.

Logy ostatní (včetně Didn't find it, Write note, Needs archived, Needs maintenance, Will attend, Reviewer note, Owner Maintenance, Update Coordinates, Temporarily Disable Listing, Enable Listing, Archive, Annoucement, Publish Listing, Retract Listing) se zásadně nemažou, pokud nejsou vulgární, urážlivé a neslušné. Zůstavají natrvalo v historii listingu keše!

Smazáním logu needs maintainance (vyžaduje údržbu / opravu) neodstraníte příslušný atribut. Ten zmizí, pouze pokud po provedení opravy zapíšete log owner maintenance (údržba vlastníkem).

Log needs archive (vyžaduje archivaci, správnější význam je vyžaduje kontrolu nebo zásah reviewera, nemusí jít vždy hned o likvidaci keše) se posílá reviewerům. Smazání tohoto logu na to nemá vliv.

Pokud smažete log omylem, nebo pokud někdo smaže váš oprávněný log, můžete požádat reviewera o jeho obnovení nebo poslat požadavek s vysvětlením na e-mail contact@geocaching.com. Reviewer log může obnovit a případně i zamknout proti dalšímu mazání.

Nové formátování logů

V současné době je pro formátování obsahu logu možné používat značkovací jazyk Markdown. Jeho používání na stránkách Geocaching.com bylo zavedeno 2. února 2016 a nahradilo dlouhou dobu používané HTML a UBB formátování. Jelikož nedošlo k žádnému automatickému převodu dříve napsaných logů na nový typ formátování, jsou často logy napsané před tímto datem plné tagů a mnohdy velmi špatně čitelné.

Logy nekompatibilní s Markdown je možné najít pomocí k tomu určeného nástoje na stránkách Project-GC. Automatický převod však neexistuje a logy je nutné upravit ručně.

Oficiální vyjádření Geocaching HQ k této změně je dostupné na tomto odkazu.