Pravidla schvalování na Geocaching.com

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Následující text je překladem Geocaching Guidelines z Geocaching.com

Obsah

Požadavky/Zásady pro publikování cache

Poslední změna pravidel: 7.5.2008 (oproti předchozí verzi bližší specifikace komerčních keší)

Toto jsou pouze rámcová pravidla. Předtím, než je cache zveřejněna, dobrovolník prověří, zda v popisu nejsou nepřesnosti, špatné souřadnice, a vůbec vhodnost zveřejnění cache na geocaching.com. Cache nejsou ověřovány přímo v terénu. Jako vlastník cache jsi zodpovědný(á) za umístění a údržbu své cache.

Před umístěním a přihlášením cache se od vás očekává, že si přečtete následující pravidla. Při vyplňování a odesílání formuláře nové cache musíte zaškrtnout, že jste pravidla četli. Geocaching je neustále se rozvíjející hra, a proto tato pravidla postupem času podléhají změnám. Přečtěte si prosím pravidla znovu před umístěním cache, jestli nenastaly nové změny, které by se týkaly vašeho plánovaného umístění cache.

Za prvé: ve schovávání cache neplatí žádný precedens. To znamená, že zveřejnění podobné cache v minulosti nemůže být ospravedlněním pro zveřejnění cache nové. Byla-li schválena cache, odporující níže uvedeným pravidlům, můžeš na to upozornit. Nicméně byla-li cache umístěna před tím, než bylo pravidlo vydáno nebo aktualizováno, je pravděpodobné, že cache je "ponechána na dožití" (grandfathered) a bude ponechána tak, jak je.

Zdá-li se ti, že tvá cache by nemusela hladce projít schválením, doporučuje se přidat poznámku. Můžeš například napsat do políčka "notes to reviewer" něco jako "železniční trať, která prochází tímto parkem, je zrušena a byla zkonvertována na turistickou stezku v rámci programu rails-to-trails". Reviewer si to přečte a bude to mít na zřeteli, když bude cache schvalovat. Poznámky zadané do "notes to reviewer" jsou vymazány, když je cache zveřejněna. Je-li cache během schvalování archivována nebo pozdržena, je to většinou učiněno pro nedostatek informací. Má-li reviewer všechny podstatné informace k dispozici při schvalování, pomůže to zajistit rychlé zveřejnění.

Je-li tvá cache pozdržena (placed on hold), přechodně deaktivována (temporarily disabled) nebo archivována:

Nejdřív si přečti vysvětlení v reviewerových poznámkách na stránce cache. Běžnou zvyklostí je pozdržet zveřejnění, dokud reviewer neobdrží dodatečné podrobnosti, které dovolí cache zveřejnit. Reviewer může přechodně deaktivovat nebo pozdržet zveřejnění, aby poskytl vlastníkovi cache čas k potřebným změnám v umístění nebo popisu cache. To neznamená nutně, že cache nakonec nebude zveřejněna. Pro rychlou komunikaci dodržuj při odpovědi na poznámku reviewera ("reviewer note") instrukce v této poznámce, jak kontaktovat reviewera. Nejsou-li tam žádné specifické instrukce, jdi na reviewerův profil a pošli mu(jí) e-mail prostřednictvím geocaching.com. Odpovíš-li přímo na adresu automatického odesílatele, pravděpodobně se nedočkáš odpovědi.

Byla-li tvá cache archivována a chceš-li proti tomu rozhodnutí protestovat, nejprve kontaktuj reviewera a vysvětli mu, proč si myslíš, že tvá cache vyhovuje pravidlům. Výjimky mohou být občas uděleny, záleží na povaze cache. Je-li tvá cache novátorského typu, která do jisté míry naráží na konvenční limity, nejlepší je kontaktovat reviewera a/nebo geocaching.com před umístěním a zadáním cache ke zveřejnění na geocaching.com. Pravidla pokrývají většinu typických případů, ale správci Groundspeaku a revieweři mají stále zájem o nové nápady. Pokud po výměně e-mailů s reviewerem máš stále dojem, že je tvá cache posuzována špatně, další možnost je požádat reviewera, aby cache předal k posouzení ostatním reviewerům v jejich privátním diskusním fóru. Občas jiný názor od někoho jiného, kdo se setkal s podobnou situací, může pomoci k navržení způsobu, jak může cache být zveřejněna. Dále můžeš napsat příspěvek do sekce "Geocaching Topics" ve fórech na geocaching.com, aby se vidělo, co o tom soudí komunita geocacherů. Pokud většina čtenářů usoudí, že by cache měla být zveřejněna, mohou správci a revieweři přehodnotit rozhodnutí a odarchivovat tvou cache. Jako poslední možnost, soudíš-li, že tvůj reviewer postupoval nesprávně, můžeš poslat e-mail se všemi podrobnostmi, waypointem (GC****) a linky na cache na speciální adresu Groundspeaku pro tento účel: appeals@geocaching.com. V všech ostatních případech, kdy tato pravidla žádají vlatníka cache kontaktovat Groundspeak, použij emailovou adresu contact@geocaching.com.


Obsah

Nepovolené (fyzické) cache

Typy cache

 • Velikosti cache
 • Tradiční Cache
 • Multi-Cache a offsetové cache
 • Mystery/Puzzle Cache
 • Letterbox Hybrid
 • Wherigo Cache
 • Event Cache
 • Mega-Event Cache
 • CITO Event Cache
 • Earthcache


Pravidla pro všechny typy cache

 • Údržba cache
 • Trvalost cache
 • Hustota cache
 • Obsah cache
 • Cache určené k agitaci
 • Komerční cache


Speciální typy cache "na dožití"

 • Virtuální Cache
 • Webcam Cache


Doplňková pravidla ke speciálním typům cache "na dožití"

 • Pravidla pro údržbu virtuálních a webcam cachí
 • Logování virtual cachí
 • Logování webcam cachí


Nepovolené (fyzické) cache

Předáním cache ke zveřejnění nás ujišťuješ, že máš potřebné povolení umístit cache na vybraném místě. Pokud ale uvidíme popis cache, který zmiňuje, že je třeba ignorovat značky "Zákaz vstupu" (nebo jiné zjevné problémy), tvoje cache může být okamžitě archivována. Rovněž předpokládáme, že umístění cache splňuje všechny platné zákony.

Cache mohou být rychle archivovány, pokud shledáme následující (seznam není všezahrnující):

 • bod specifický pro USA: Caches on land maintained by the U.S. National Park Service or U.S. Fish and Wildlife Service (National Wildlife Refuges)
 • Zakopané cache. Je-li použita lopata, motyka, nebo jiný "ostrý" předmět, ať už pro ukrývání nebo pro vyzvednutí cache, není to shledáno přípustným.
 • Cache, které poškozují soukromý nebo veřejný majetek, ať se jedná o přírodní nebo umělý objekt, za účelem zjištění konečných souřadnic, nebo jako způsob logování.
 • Cache umístěné na archeologických nebo historicky cenných lokalitách. Ve většině případů jsou tato místa příliš citlivá na zvýšený provoz, který by byl způsoben vozidly a lidmi.
 • Cache ukryté v těsné blízkosti železničních tratí v provozu. Ve všeobecnosti používáme vzdálenost 150 stop (46 metrů-USA), ale místní předpisy mohu být odlišné (např.v ČR není ze zákona problém umístění blíže k trati, zvlášť pokud blízko vede pěšina). Všechny místní zákony jsou brány v potaz.
 • Cache poblíž armádních objektů nebo ve vojenských prostorech.
 • Cache blízko nebo pod veřejnými stavbami, které jsou potenciálními terči teroristických útoků. Tyto zahrnují, ale nejsou omezeny na dálniční mosty, přehrady, vládní budovy, základní a střední školy a letiště.

Z předchozích bodů mohou nastat výjimky. Je-li Tvá cache v jedné z výše uvedených oblastí, vysvětli to prosím v políčku "notes to reviewer" ve formuláři cache. Pokud máš například povolení umístit cache na soukromém pozemku, přidej poznámku - bude se hodit jak reviewerovi, tak lidem hledajícím cache.

Navíc mohou platit místní předpisy pro určité parky v tvém regionu... (vynechán výčet US agentur, které nepovolují geocaching na jimi spravovaném území). Existují místní organizace geocacherů, které Ti mohou pomoci s těmito místními pravidly. Není-li v tvém regionu žádná organizace, kontaktuj svého reviewera pro informaci o předpisech. Pokud jsi získal(a) zvláštní povolení v souladu s těmito místními předpisy, uveď to v "notes to reviewer". Reviewer po tobě může požadovat, aby jsi mu poskytl kontakt na osobu, která udělila povolení k umístění cache.

Je-li geocaching.com kontaktováno a informováno, že Tvá cache byla nevhodně umístěna, může být Tvá cache archivována nebo dočasně deaktivována a můžeš být kontaktován(a) ohledně informace, se kterou se na nás obrátil dotyčný jednotlivec nebo organizace.


Typy cache

Velikosti cache

Pro všechny cache, které mají fyzickou schránku:

 • Micro (krabička od 35mm filmu nebo menší-typicky obsahuje pouze logbook)
 • Small (malé nádoby, např. na svačinu-pro měnší předměty na výměnu a logbook)
 • Regular (nádoba na oběd, ammo box)
 • Large (20 litrový kyblík nebo větší)


Tradiční Cache

Toto je původní z typů cache, sestávající z (minimálně) schránky a logbooku. V cache mohou být věci na výměnu. Obvykle se setkáte s nádobami na potraviny, ammo boxy, nebo kyblíky naplněnými věcmi na výměnu nebo menšími nádobkami ("microcache"), které jsou příliš malé na to, aby se do nich vešlo něco jiného než logbook. Souřadnice uvedené na stránce jsou přesnými souřadnicemi cache. Nádoba bez logbooku, s pouhým předmětem nebo kódem pro ověření, že ji hledač skutečně nalezl, se obvykle neuznává jako tradiční cache.


Multi-Cache a offsetové cache

Existuje mnoho variant multicache. Nejobvyklejší je taková,kdy první cache nebo bod obsahuje souřadnice následujícího bodu, nebo je tam lze zjistit. Další oblíbenou variantou je série několika bodů, z nichž každý poskytuje částečné souřadnice závěrečné cache. Poskytni prosím souřadnice všech zastávek multicache. Výchozí souřadnice jsou pro první zastávku. Použij funkci "additional waypoints" pro vkládání souřadnic dalších zastávek multi-cache. Pokud nechceš, aby daná zastávka (daný bod) byl mezi ostatními zobrazen, označ jej jako "hidden" (skrytý). Poté ho uvidíš jen ty a dobrovolníci-revieweři.

Offsetové cache jsou jednou z variant multicache. Při vybírání typu cache zvol "multi-cache". Při jejich hledání nestačí dojít na dané souřadnice a najít tam cache. U offsetových cache mohou počáteční souřadnice ukazovat na historickou památku, pamětní desku, nebo třeba triangulační bod, které chceš ukázat hledačům. Na tom místě hledač najde čísla nebo informace, existující už před umístěním cache (geocacheři NIKDY nepoškozují veřejné ani soukromé objekty např. tím, že by po nich psali). Hledač pak použije získaná čísla podle instrukcí uvedených na stránce cache a pokračuje v lovu.


Mystery / Puzzle Cache

Sem spadají všechny ostatní typy cache. Tento druh cache často zahrnuje složité logické úlohy, které musíš vyluštit k získání souřadnic. Informace potřebné k řešení úlohy musí být dostupné široké geocacherské veřejnosti a úloha musí být vyřešitelná s informacemi uvedenými na stránce cache. Tak například, úloha, vyžadující k určení souřadnic hledání na veřejných webových stránkách, může být přípustná, zatímco požadavek poslat řešení vlastníkovi cache a jako odpověď získat souřadnice, přípustný není. U většiny cachí tohoto typu souřadnice neukazují na skutečné umístění cache, ale na nějaký blízký bod, například nejbližší místo vhodné k parkování. Není-li pro to dobrý důvod, uvedené souřadnice by neměly být dále než cca 2-3 km od místa skutečného umístění cache. To umožňuje, aby se cache zobrazovala ve výpisu nejbližších cache v okolí a aby se travelbugům umístěným do této cache počítala přiměřeně přesná vzdálenost.

Cache s povinným požadavkem pro uznání logu (nad rámec běžného zápisu do logbooku) by měly být rovněž označeny jako mystery cache. Příkladem je zaslání hesla nalezeného v logbooku vlastníkovi cache, vykonání nějakého úkolu v místě cache, přiložení fotografie či napsání online logu na Geocaching.com ve formátu či s takovým obsahem, který uspokojí požadavky cache. Označení cache jako mystery pak umožňuje hledačům na první pohled identifikovat, že je pořadováno něco speciálního pro logování nálezu (oproti tradičním cachím, kde je jedinou podmínkou uznání zápis v logbooku).

Rozhodnete-li se umístit cache tohoto typu, poskytněte prosím při zadání cache reviewerovi co nejpodrobnější informace. Zadejte souřadnice aktuálního umístění cache (final location) a dalších případných zastávek užitím funkce "additional waypoints". Reviewer si může vyžádat další informace před zveřejněním cache - vyhovte prosím těmto požadavkům.

Letterbox Hybrid

Letterboxing je jiným druhem hry, při kterém hledač používá nápovědu (clues) k nalezení skryté schránky. Každý letterbox obsahuje razítko, které je pro něj specifické. Většina hráčů letterboxingu má svá vlastní razítka a vlastní zápisníky - orazítkují svým razítkem logbook v letterboxu a razítkem z letterboxu naopak svůj zápisník.

Letterbox hybridy jsou kříženci mezi letterboxy a geocachemi. Měly by obsahovat razítko, které není určeno k odnášení, a musí splňovat podmínky pro geocache, tedy musí obsahovat logbook a zahrnují i použití GPS přístroje aspoň na část lovu. Musí být zaměřeny souřadnicemi, nestačí nápověda. Zda letterbox hybrid obsahuje předměty na výměnu, je na vlastníkovi. Ve většině případů není vyžadováno, aby byl hledač vybaven vlastním razítkem a zápisníkem.


Wherigo Cache

Wherigo cache používá cartridge hry Wherigo k vedení cachera ke skutečnému umístění finálové cache. Cartridge musí být nahrána na webu Wherigo.com. Jestliže je cartridge použita jako nutná potřeba k nalezení cache, je tato cache považována za Wherigo cache bez ohledu na to, zda je její součástí také běžná mystery/puzzle či multi část.

Pravidlo hustoty cache se uplatňuje pouze na fyzické schránky, ne na virtuální elementy. Jinak se uplatňují standardní pravidla hry Geocaching.

Zařízení potřebné ke hraní Wherigo cartridge není považováno za speciální vybavení.

Event Cache

Event cache jsou setkání otevřená všem geocacherům a pořádaná geocachery. Jakkoli může být koncert, burza, radioamatérský polní den nebo městem pořádaný ohňostroj zajímavý pro geocachery, takové události nejsou vhodné k přihlášení jako event cache, protože organizátoři a cílová skupina návštěvníků nejsou geocacheři. Dále by event cache neměla sloužit pouhému setkání za účelem lovu jedné nebo několika cache. Takovéto skupinové lovy je nejlepší organizovat v místním fóru.

Event cache, které zahrnují několik aktivit, jako celodenní skupinový lov zakončený besedou a večeří, mohou být přihlášeny jako samostatné eventy, pokud každý stojí na vlastním základu a pokud vyhovují pravidlům.

Event cache by neměly být zveřejněny méně než dva týdny před konáním, aby případní návštěvníci měli dost času upravit si své plány. Event cache obvykle nejsou zveřejňovány dříve než tři měsíce před datem konání, aby se příliš dlouho neobjevovaly ve výsledcích hledání nejbližších cache a v každotýdenních upozorněních na nové cache. Občas je učiněna výjimka pro setkání regionálního, celostátního, nebo mezinárodního významu. Kontaktujte svého reviewera, chcete-li uspořádat takové setkání, které může být uveřejněno až půl roku předem.

Po proběhnutí a ukončení setkání by event cache měla být organizátorem do čtyř týdnů archivována.


Mega-Event Cache

Jedná se o speciální označení určené pro největší eventy - takové, které přitáhnou geocachery k návštěvě na regionální, národní až mezinárodní úrovni. Pro označení jako mega-event musí organizátoři získat schválení přímo od Groundspeaku, nikoliv od lokálních reviewerů. Mezi jinými požadavky musí organizátoři doložit, že je vysoká pravděpodobnost účasti minimálně 500 cacherů na mega-eventu. Mega-event může být publikován až rok před datem konání eventu. Klasický event může být přeměněn na mega-event v okamžiku, kdy organizátoři doloží, že jej alespoň 500 cacherů navštívilo.


CITO Event Cache

Myšlenka Cache In Trash Out (CITO) se objevila na podzim roku 2000 jako způsob, jakým mohou geocacheři pomoci místním parkům a přírodě. Více informací o programu CITO můžete najít na www.cacheintrashout.org.

Kategorie CITO event cache byla přidána, aby se tato úklidová setkání odlišila od ostatních typů event cache. Používejte tuto kategorii tehdy, zvete-li ostatní geocachery, aby přišli v určitý den sbírat odpadky v parku, odstraňovat hromady nepořádku na oblíbené pláži atd. NEpoužívejte tuto kategorii při umisťování fyzické cache v oblasti, která potřebuje uklidit - zmiňte jen tuto potřebu na stránce své cache.

CITO setkání jsou organizována a sponzorována geocachery, ne jinými organizacemi. Cítíte-li, že vaše plánovaná akce by mohla patřit do této kategorie, ale nejste si úplně jisti, požádejte Groudspeak o schválení před přihlášením.


Earthcache

Toto je úzce specializovaný typ cache. Earthcache je naučná virtuální cache nebo místo, které lze navštívit a shlédnout unikátní geologický jev přímo v terénu.

Všechny Earthcache musí být zadány a schváleny prostřednictvím Americké geologické společnosti-lokální rewieweři nejsou zapojeni do jejich schvalování. Fórum o přihlašování Earthcache a zásady lze nalézt na stránkách Earthcache.org. http://www.earthcache.org/

Logování nálezu earthcache vyžaduje vyhovění požadavkům, které uvedl autor a případně i web www.earthcache.org, což zahrnuje typicky odpovídání mailem autorovi na kontrolní otázky, poskytnutí požadované fotografie atd.


Pravidla pro všechny typy cache

Při umisťování všech typů cache používejte prosím rozum. Dávejte pozor na to, co se negeocacherům může jevit jako podezřelé chování. Například podezřele vypadající osoby potloukajíácí se kolem základní školy. Místo může být veřejným pozemkem, ale berte ohled na to, co je na druhé straně plotu. Například větší cache jako ammo box může být velmi vhodná v odlehlém místě v lese, ale v hustě obydlených místech může při náhodném objevení způsobit pozdvižení-v takovýchto hustě obydlených oblastech je tedy mikrocache lepší volbou. I proto prosím jasně popište svou schránku zvenčí dostatečnými informacemi ("Skrýš pro hru Geocaching" a podobné nápisy jsou vhodné), aby se snížilo riziko, že vaše cache bude považována za nebezpečný předmět těmi, kdo nemají o naší hře ponětí.

Jako vlastník geocache musíte navštívit dané místo a zaměřit souřadnice pomocí GPS. Používání GPS je základní součást geocachingu. Přestože je možné nalézt cache i bez GPS, je důležité určení přesných souřadnic u všech fyzických cachí jako základní část pro lov. Je-li na to dostatek času, zaměřte několik vzorků pár dní za sebou a zprůměrujte výsledky. To vám pomůže dosáhnout přesnějších souřadnic.

Všechny fyzické cache musí obsahovat logbook, svitek či jiný typ zápisníku, aby mohli nálezci provést záznam o návštěvě.

U všech cache, které obsahují více bodů, přidejte prosím tyto body užitím funkce "additional waypoints" - u těch, které nechcete zveřejnit, použijte nastavení "skrytý bod", pak jej uvidíte jen vy a reviewer.

Z důvodu bezpečnosti dat nebudou publikovány takové cache, které vyžadují stahování, instalování programů a spouštění těchto programů či dat.

Cache, které vyžadují, aby geocacher návštívil jiné webové stránky, nebudou publikovány v případě, že by na takových webových stránkách musel provádět registraci a sdělovat při ní nějaká (pravdivá) osobní data.

Pokud umisťujete větší množství cachí určených k publikaci v určitém stejném období (např. na den eventu), prosím potvrďte listingy všech vytvořených cachí aspoň 10 dní před požadovaným datem zveřejnění. Zanechte poznámku "reviewer note" informující reviewera o požadavku publikace cache v tomto určitém datu. Toto umožní reviewerovi v dostatečné časové rezervě provést kontrolu cachí a případně se poradit či si nechat pomoci od dalších reviewerů. (Poznámka: cache zasazené ve spojení s eventem musí být vytvořeny s úmyslem ponechat je i po ukončení eventu, dočasné cache nejsou povoleny.)

Vaše cache by měla být na místě připravena k odlovu v okamžiku, kdy potvrzujete její listing k publikaci (volbou Yes, the listing is active). Pokud z nějakého důvodu cache připravena na místě dosud není, prosím buď disablujte listing cache (odškrtněte volbu Yes, the listing is active v jeho editaci), nebo přidejte "note to reviewer" s vysvětlením speciálních okolností (např. čekání na svolení od majitele pozemku, kde má být cache uložena).

Občas může cache splňovat požadavky pro zveřejnění, ale revieweři, jakožto zkušení geocacheři, mohou předvídat dodatečné problémy, kterých si sami nemusíte povšimnout. Ze své dobré vůle vás reviewer může upozornit na možné problémy s umístěním cache a navrhnout před zveřejněním změny. Ale jako vlastník cache jste sami zodpovědni za umístění a péči o svou cache.

Poznámka: Výjimečně mohou být uděleny výjimky z následujících zásad, v závislosti na novátorské povaze a přínosu cache. Napadne-li vás myšlenka cache, o které soudíte, že je dosud nevídaná, kontaktujte Geocaching.com před umístěním a přihlášením cache.


Údržba cache

Vlastník cache je zodpovědný za fyzickou cache i její listing.

Odpovědnost za cache zahrnuje dohled nad kvalitou logů na stránce vaší cache. Mažte logy, které jsou zjevně napsány omylem, nebo jsou podvržené, netýkající se tématu, nebo nevyhovují daným požadavkům.

Jako vlastníci cache jste také zodpovědni za pravidelnou fyzickou kontrolu své cache, obzvláště když někdo nahlásí problém s cache (zmizelá, poškozená, promočená, atd.) Můžete přechodně deaktivovat svou cache, aby ostatní věděli, že se nemají vydávat na její lov, dokud se nedostanete k nápravě problému. Toto je umožněno, abyste měli rozumnou dobu (za normálních okolností několik týdnů) k naplánování návštěvy své cache. V případě, že cache není přijatelně udržována, nebo je přechodně deaktivována po příliš dlouhou dobu, můžeme cache archivovat, nebo přenést vlastnictví na někoho jiného.

Může být obtížné splnit požadavky na údržbu, pokud umístíte cache na místo, kam cestujete na dovolenou nebo kdekoliv jinde mimo vaši běžnou oblast dostupnosti. tyto cache nemohou být publikovány, jestliže nedoložíte příslušný plán údržby. Není řídkým jevem, že na místech, kde je cache, proběhne úklid nebo kácení, turistické stezky mohou být zavřeny nebo zneprůchodněny, objekty použité pro multicache přemístěny nebo odstraněny, atd. Musíte být schopni reagovat na logy upozorňující na problémy a včas obhlédnout situaci na místě.

Oblast, ve které geocacher zvládne zodpovědně udržovat své cache, je individuální. Aktivní geocacher, který pravidelně vyjíždí do míst vzdálených stovky kilometrů, tím může prokázat svou schopnost starat se o cache i 150 km od domova. Geocacherovi, jehož všechny předchozí nálezy a skrýše jsou v okruhu 40km, pravděpodobně nebude schválena cache umístěná 400km od domova.

V případě zvláštních okolností uveďte tyto na své stránce cache nebo v políčku "Notes to the Reviewer". Pokud se například domluvíte s místním cacherem, že bude dávat na vaši vzdálenou cache pozor, mělo by na stránce uvedeno jeho jméno (přezdívka na gc.com).


Trvalost Cache

Při přihlašování cache na stránkách Geocaching.com geocacheři počítají s tím, že cache vydrží na místě po rozumně dlouhou dobu. Tudíž, cache, jejichž účelem je posunovat se v prostoru ("travelling caches"), nebo přechodné cache (umístěné na kratší dobu než 3 měsíce nebo jen na eventy) pravděpodobně nebudou zveřejněny. Chcete-li ukrýt dočasnou cache např.jen pro setkání geocacherů (event), vytiskněte si kopie zadání a rozdávejte je účastníkům setkání.

Jsme si vědomi, že cache s plánovanou dlouhou životností musí být posléze stažena kvůli ohledům na přírodní prostředí, zmizení nebo vykradení, nebo vlastníkovu rozhodnutí zrušit cache z jiných rozumných důvodů. Snažte se prosím co nejlépe prozkoumat plánované místo, schovat cache šikovně a řádně ji udržovat, aby dlouho vydržela.


Hustota cache

Revieweři používají orientační pravidlo, podle kterého cache umístěné 0.1 míle (528 stop, 161 metrů) od jiné cache nemohou být schváleny. Toto je vzdálenost zvolená rozhodnutím geocaching.com a slouží pouze jako vodítko, ale hlavním cílem je omezit počet cache ukrytých v určité oblasti a omezit zmatky, které vznikají, když někdo hledá jednu cache a najde druhou.

Na druhou stranu není nutno se při umisťování cache odvázat a umístit jednu cache každých 170 metrů jen proto, že se to smí. Chcete-li vytvořit sérii cache, reviewer vás může požádat, abyste je zkombinovali do jedné multicache, jsou-li body blízko sebe. Série cachí, která je obecně zamýšlena k odlovu jako skupina je dobrým kandidátem k přeměně na jednu multicache.

Pravidlo hustoty cache se vztahuje na všechny fyzické zastávky multicachí a mystery/puzzle cachí, pokud jsou jejich waypointy označeny typem "stages of a multicache". Pravidlo se NEvztahuje na: event+CITO cache, earthcache, virtuální a webcam cache "na dožití" a na zastávky multi a puzzle cachí označené jako "question to answer" nebo "reference point" a na "falešné" (nastřelené) souřadnice u mystery/puzzle cache. V rámci jediné multi či mystery/puzzle cache není stanovené minimum vyžadované mezi jednotlivými body.


Obsah Cache

Ve většině případů se stačí řídit zdravým rozumem. Výbušniny, zábavná pyrotechnika, střelivo, nože (včetně kapesních nožů a víceúčelových nástrojů), drogy, alkohol, nebo jiný nezákonný obsah by neměl být umisťován do cache. Jako obvykle respektujte místní zákony. Geocaching je aktivita vhodná pro rodiny a obsah cache by měl být vhodný pro nálezce jakéhokoli věku.

Potraviny jsou rozhodně špatný nápad. Zvířata mají lepší čich než lidé, a stalo se, že cache byly prohryzány a zničeny, protože bylo do cache umístěno jídlo (nebo věci vonící po jídle). Dokonce i zubní nit (dental floss) s mátovou příchutí se stala příčinou zničení jedné cache.

Jsou-li v původním obsahu cache zmíněny některé z výše uvedených předmětů, nebo je-li v logu zmínka o tom, že cache obsahuje takové předměty, může být cache deaktivována a vlastník vyzván k odstranění těchto předmětů před opětovnou aktivací cache.

Cache určené k agitaci

Jakákoli agitace není povolena. Tak například cache, které se zdají být určeny k propagaci náboženských, politických, dobročinných nebo sociálních programů, ty nejsou povoleny. Geocaching má být hrou a zábavnou aktivitou, nikoli platformou pro jakýkoliv (agitační) program.

Komerční cache

Komerční cache nemohou být publikovány na geocaching.com bez předchozího svolení od Groundspeaku. Komerční cache je cache nebo listing cache, která je chápána Groundspeakem, zaměstnanci Groundspeaku nebo dobrovolníky-reviewery jako cache předložená na geocaching.com s hlavním nebo podstatným záměrem nabízet se zákazníkům nebo vytvářet komerční zisk. Cache je chápána coby komerční, když je po hledači požadováno vejít do obchodu, komunikovat se zaměstnanci a/nebo si objednat zboží či službu, nebo když listing cache má reklamní, marketingový nebo propagační podtext.

Dodatečně: webové linky na obchody, komerční inzerenty, charity, politické nebo sociální agendy, nebo též zahrnutí jejích přidružených log není povoleno v popisu listingu cache bez předchozího povolení od Groundspeaku.


Speciální typy cache "na dožití"

Typy cachí uvedených níže již nejsou dostupné jako volba při vytváření nových listingů na geocaching.com. Popisy cache a pravidla údržby jsou popsány níže. "Cache na dožití", které nejsou udržovány, mohou být archivovány.

Jako náhrada existuje nyní oddělená webová stránka spravovaná rovněž společností Groundspeak určená k vytváření takovýchto lokalit. Navštivte web www.waymarking.com pro více informací.

Virtuální Cache

Virtuální cache je existující a trvalá zajímavost jedinečné povahy. Hledač musí zodpovědět otázku, na kterou najde na místě odpověď, aby dokázal, že tam opravdu byl.

Webcam Cache

Tyto cache využívají existující webkamery, instalované jednotlivci nebo organizacemi, které monitorují různé oblasti, jako např. parky nebo dopravní situaci. Cílem je dostat se do záběru kamery a tím dokázat svou návštěvu. Kamera musí poskytovat dostatečně podrobný obraz, aby bylo možno rozpoznat cachera. Obraz musí být aktualizován dostatečně často, aby bylo možno zachytit návštěvu.


Doplňková pravidla ke speciálním typům cache "na dožití"

Virtuální a webcam cache

Jde o speciální kategorii cachí, které požadují po hledači nějakou existující věc/informaci k zalogování. Nové virtual/webcam cache nejsou akceptovány. Cache, které existovaly před listopadem 2005 jsou nyní na GC.com ponechány jako cache "na dožití".

Pravidla pro údržbu virtuálních a webcam cachí

Vlastník cache je za jejich listingy zodpovědný.

Ačkoliv nepotřebují fyzickou údržbu, musíte udržovat stránku své cache, odpovídat na dotazy a občas zkontrolovat místo cache. Můžete dočasně disablovat vaši cache a sdělit tak ostatním, aby ji nelovili až do vyřešení problému. Toto vám umožní v rozumné době (běžně několik týdnů) naplánovat si kontrolu cache. Toto je umožněno, abyste měli rozumnou dobu (za normálních okolností několik týdnů) k naplánování návštěvy své cache.

Také byste se měli přihlásit minimálně jednou za měsíc na geocaching.com, aby bylo vidět, že jste stále aktivní. Zveřejněné a "opuštěné" virtuální cache mohou být ze strany geocaching.com archivovány.

Vlastník je zodpovědný za kontrolu logovaných "nálezů" virtuální cache, a musí být připraven mazat případné "nálezy" které jsou zjevně podvržené, nesmyslné, ne k tématu, nebo nevyhovují požadavkům v zadání.

Pokud se stane, že u cache nebyla delší dobu provedena údržba, nebo byla dočasně disablována příliš dlouhou dobu, můžeme archivovat její listing. Cache "na dožití" NEmohou být odarchivovány.

Logování virtual cachí

K zalogování virtuální cache se vyžaduje splnění podmínek uložených v zadání cache, včetně zodpovězení kladených otázek, uploadu původních fotografií, je-li to požadováno, atd. V logu se nesmí objevit odpovědi na otázky, nápověda nebo jiná vodítka, byť by byly šifrovány.

Logování webcam cachí

K zalogování webcam cache se vyžaduje splnění podmínek uložených autorem - zejména musíte přiložit k logu svůj vlastní obrázek pořízený danou kamerou v takovém provedení, jak to vlastník požaduje v listingu cache.


Copyright © 2000-2008 Groundspeak Inc. All Rights Reserved. Czech translation by haggaeus, updated by minarjo (update to new version of the Guidelines-May 7, 2008). For local geocaching communities use only.