Pravidla schvalování na Geocaching.com

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Následující text je překladem stránky Geocaching Guidelines z Geocaching.com a jejích podstránek, na které se odkazuje.

Obsah

Pravidla a požadavky na listingy geokeší
Poslední aktualizace: 11. únor 2011

Úvod

Před umístěním a přihlášením každé geocache si prosím přečti následující pravidla, aby tvá geocache mohla být zveřejněna co nejdříve. Na této stránce najdeš překlad oficiálních anglických pravidel a příslušných částí „vědomostní knihy“ geocachingu, na které se pravidla odkazují. Pokud tvá geocache nevyhovuje některému z pravidel, může být pozdržena (placed on hold), dočasně deaktivována (temporarily disabled) nebo trvale archivována.

Využívání služeb Geocaching.com se řídí smluvními podmínkami a podmínkami zřeknutí se odpovědnosti (disclaimer). Vlastník geocache nese veškerou odpovědnost za popis (listing) své geocache. Geocaching je neustále se měnící a vyvíjecí se činnost a z toho vyplývá, že tato pravidla se mohou časem měnit.

Občas se může stát, že tvá geocache sice splňuje pravidla pro publikaci na stránkách, ale reviewer jakožto zkušený geocacher může mít důvod ke znepokojení, který není v těchto pravidlech uveden a kterého sis nemusel při umísťování geocache všimnout. Reviewer může vznést dodatečné námitky a nabídnout řešení, které umožní publikaci geocache.

Pamatujte si prosím, že neexistují precedenty při umísťování geokeší. To znamená, že samotná publikace podobné geocache není ospravedlněním pro publikaci nové geocache. Pokud nějaká geocache, která byla publikována, je v rozporu s dále uvedenými pravidly, neváhejte tuto skutečnost nahlásit. Avšak pokud geocache byla umístěna před datem vydání nebo aktualizace pravidla, pravděpodobně jde o geocache „na dožití“ a je povoleno, aby zůstala tak, jak je.

Mnoho užitečných tipů pro vlastníky geokeší také můžeš najít v článku Dlouhodobá péče o cache. V článku Založení cache najdeš vysvětlení, jak probíhá schvalování.

Pokud chceš zrealizovat nový nápad (něco, co tu ještě nebylo), před umístěním a zveřejněním geocache kontaktuj Groundspeak. Pokud se potřebuješ odvolat proti rozhodnutí reviewerů, kontaktuj Groudspeak a svůj vzkaz zařaď do kategorie Appeals (odvolání). Rádi ti pomůžeme.

Pravidla pro fyzické umísťování geokeší

Čím více geokeší jsi našel/našla, tím lépe porozumíš různým prvkům, které vytvářejí skvělý zážitek z geocachingu. Tyto zkušenosti jsou neocenitelné, když umísťuješ a ukrýváš geocache, a pravděpodobně učiní tvoji geocache zajímavější pro společenství geocacherů. Doporučujeme ti najít alespoň dvacet geokeší předtím, než se rozhodneš také jednu ukrýt.

1. Dodržuj veškeré místní zákony. To se týká jak umístění geocache, tak i přístupové cesty, nezbytné pro dosažení geocache. Od geocacherů se nesmí vyžadovat procházení místy označenými zákazem vstupu nebo obdobnými značkami.

2. Před ukrytím jakékoliv geocache získej povolení vlastníka nebo správce pozemku bez ohledu na to, zda bude umístěna na soukromém či veřejném majetku. Přihlášením listingu geocache se zaručuješ, že máš náležité povolení ukrýt svoji geocache na vybraném místě. Pokud máš povolení umístit cache na soukromém majetku, dej o tom vědět reviewerům i těm, kteří budou cache hledat, na stránce cache (v listingu).

V případě veřejného majetku požádej o povolení příslušný úřad, který spravuje dané území. Správa amerických národních parků například nepovoluje geocaching na územích, která spravuje. I v případě, že jsi si jist(a), že na určitém veřejném majetku je geocaching povolen, uvědom příslušný úřad o svém záměru a zajisti si jeho souhlas ještě před umístěním cache.

Pokud bude Groundspeak kontaktován a informován o tom, že tvá cache byla umístěna nevhodně, může být cache dočasně deaktivována nebo trvale archivována.

3. Geocache se nikdy „nepohřbívají“. Pokud je k ukrytí nebo nalezení cache zapotřebí kopat nebo rýt do země lopatou, rýčem nebo jinými špičatými předměty, taková cache nebude povolena.

Proč? "...Uvedl mi příklad, kdy na takový kyblík od primalexu šlápne nožka normálního jelena. Takový jelen může klidně vážit 240 kilo a to víko jeho nožku neudrží. Prasklé víko má docela potenciál mu natrhnout kůži na noze. Podobně tam může zapadnout nějaký houbař nebo zrovna váš georobůtek. Je to samozřejmě jeden případ, nad kterým mávnete rukou, třeba s tím, že jeleni jsou vystřílení nebo že uděláte bytelné víko. Jenže důležité je vědět, že právě desítky takovýchto zdánlivě nepravděpodobných příhod formovaly pravidla, která pak jsou napsané jednou větou, abyste je mohli rychle přečíst a měli jasno."

4. Umístění geocache nesmí zohyzďovat nebo poškozovat veřejný ani soukromý majetek. Geocache se umísťují tak, aby jejich okolí bylo uchráněno před záměrným i neúmyslným poškozováním. Chraň jak přírodní, tak i lidskou rukou vytvořené objekty. Žádná věc ani majetek nesmějí být pozměněny za účelem poskytnutí místa k ukrytí cache, záchytných bodů nebo prostředků k zapsání nálezu.

5. Geocache se neumísťují na školní majetek a vojenské objekty. Mnoho základních a středních škol, stejně tak mnoho vojenských základen, nepovoluje geocaching ve svých areálech. Kromě toho ani nedoporučujeme umísťovat geocache v blízkosti škol či vojenských základen, neboť hranice zobrazované v mapách mohou být nepřesné. Geocacheři, kteří aktivně hledají cache, mohou na takových místech budit podezření a my se chceme vyhnout takovým situacím.

6. Fyzické prvky různých geokeší by obecně měly být od sebe vzdáleny nejméně 0,1 míle, to znamená 528 stop nebo 161 metrů. Fyzická zastávka (stage) je definována jako jakákoliv zastávka, která obsahuje fyzický prvek umístěný vlastníkem geocache, jako je schránka nebo štítek s dalšími souřadnicemi. Nefyzické cache nebo zastávky včetně referenčních bodů, souřadnic rozcestí nebo parkovišť anebo bodů (waypointů) ke zjišťování indicií (questions to answer) jsou vyňaty z tohoto pravidla. Rovněž mezi fyzickými prvky jednotlivé multicache nebo mystery cache není vyžadována minimální vzdálenost. Earthcache jsou rovněž vyňaty z tohoto požadavku.

Neschovávejte prosím cache každých 600 stop (183 metrů) jenom proto, že se to smí. Dva hlavní cíle pravidla saturace (nasycení) jsou jednak podpořit hledání nových míst pro ukrývání keší raději než v místech, kde již jiné cache existují, a jednak omezit počet keší ukrytých na určitém území, především od stejného autora. Groundspeak může dále omezovat listingy keší na místech, kde se počet keší stane problémem.

7. Geocache jsou povoleny ve vesmíru, na jiných planetách a vesmírných lodích. Zveřejnujeme listingy keší ve vnějším prostoru jako na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) nebo na Marsu. Ujistěte se, že je možné přistát na planetě nebo se spojit s vesmírnou stanicí, aby mohl být listing přijat. Mějte na paměti, že kvůli pravidlu saturace nemůžete umístit další cache na ISS, neboť tam již jedna je.

Další pokyny pro umísťování keší

1. Vyber vhodné umístění a schránku. Přemýšlej o tom, jak tvoji schránku a činnost geocacherů, kteří ji hledají, bude vnímat veřejnost. I když ukryješ geocache se svolením majitele pozemku, znepokojení kolemjdoucí, kteří nejsou informováni o geocachingu, mohou pohlížet na hledající osoby s podezřením. Geocacher může být například podezříván z nekalých úmyslů, pokud je cache umístěna přímo pod okny kanceláří nebo bytů.

Neměly by se umísťovat schránky, které by mohl někdo považovat za bombu či jiný nebezpečný předmět. Geocacheři již dostali pokuty za takové umístění. Jako vlastník cache jsi odpovědný za veškeré následky jejího umístění. Groundspeak nehodlá přijímat odpovědnost za umístění jednotlivých keší. Více podrobností najdeš v našem vyloučení odpovědnosti. Pro to, abys snížil(a) riziko, že bude tvá cache považována necachery za nebezpečnou a bude Grounspeakem trvale archivována, citlivě vybírej místa pro ukrytí i schránky.

2. Označ svoji geocache. Pro to, abys předešel/předešla záměně a vyvolání poplachu, když někdo objeví cache náhodně, označ schránku jasně na vrchní straně jako „geocache“. Průhledné krabičky pomáhají zjistit, že obsah není škodlivý. Pokud má schránka vojenské znaky, doporučujeme jejich trvalé zakrytí nebo odstranění. Vkládej do schránek tištěné pokyny, které vysvětlují, o co se jedná, a dávají stručný popis geocachingu (tzv. mudlokartu).

(Poznámka: Mediálně známé, naštěstí však málo časté případy, kdy policejní pyrotechnik vyjížděl k podezřele vypadající schránce, ukazují, že není radno výše uvedená doporučení opomíjet. Viz například cache GC34TRD, článek Muže vyděsila schránka příznivců geocachingu, přivolal pyrotechniky.)

Nevhodná a nepublikovatelná umístění

1. Pokud vlastník nebo správce pozemku nahlásí tvoji geocache jako nežádoucí vniknutí, Groudspeak bude respektovat jeho přání, podpoří jeho žádost a přijme opatření.

2. Umístění geocache může být dále omezeno nařízeními a zákony, které platí pouze ve tvé zemi či kraji. Některé parky mají rovněž zvláštní pravidla pro geocaching. Místní geocachingové organizace nebo místní reviewer jsou obvykle schopni poskytnout informace o regionálních požadavcích.

3. Cache může být deaktivována nebo archivována, pokud platí alespoň jedna z následujících skutečností (seznam není vyčerpávající). Pokud se tvoje cache nachází v místech uvedených níže a ty vyhovíš zvláštním nařízením tak, že obdržíš písemné povolení, vysvětli tuto skutečnost v poznámce pro reviewera (Note to Reviewer).

 • Umístění nesplňuje veškerá pravidla.
 • Cache se nachází v místě, které je zvláště citlivé na pěší nebo dopravní provoz, jako jsou archeologická naleziště, historická místa, hřbitovy a jiné.
 • Cache zohyzďuje nebo poškozuje majetek (veřejný i soukromý), a to jak ukrýváním, tak i hledáním cache.
 • Cache je v blízkosti provozované železniční tratě. V USA obecně platí minimální vzdálenost 150 stop (46 metrů) od trati. Jiné místní zákony se mohou lišit. (V ČR upravuje vstup do kolejiště zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách: "§ 4a Ochrana dráhy (1) Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, pokud zvláštní právní předpis1b) nestanoví jinak. (2) Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci, user posted image dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací, c) prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou, d) veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy, e) volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy." I s ohledem na bezpečnost neumísťujte cache do bezprostřední blízkosti kolejí.)
 • Cache je problematická v blízkosti veřejných staveb, jako jsou například dálniční mosty, přehrady, vládní budovy, vojenské základny, školy, nemocnice, letiště a jiné podobné lokality.

4. Je-li tvá cache pozdržena (placed on hold), přechodně deaktivována (temporarily disabled) nebo archivována:

Nejdřív si přečti vysvětlení v reviewerových poznámkách na stránce cache. Běžnou zvyklostí je pozdržet zveřejnění, dokud reviewer neobdrží dodatečné podrobnosti, které dovolí cache zveřejnit. Reviewer může přechodně deaktivovat nebo pozdržet zveřejnění, aby poskytl vlastníkovi cache čas k potřebným změnám v umístění nebo popisu cache. To neznamená nutně, že cache nakonec nebude zveřejněna. Pro rychlou komunikaci dodržuj při odpovědi na poznámku reviewera (Reviewer Note) instrukce v této poznámce, jak kontaktovat reviewera. Nejsou-li tam žádné specifické instrukce, jdi na reviewerův profil a pošli mu e-mail prostřednictvím geocaching.com. Odpovíš-li přímo na adresu automatického odesílatele, nejspíš se nedočkáš odpovědi.

Byla-li tvá cache archivována a chceš-li proti tomu rozhodnutí protestovat, nejprve kontaktuj reviewera a vysvětli mu, proč si myslíš, že tvá cache vyhovuje pravidlům. Výjimky mohou být občas uděleny, záleží na povaze cache. Je-li tvá cache novátorského typu, která do jisté míry naráží na konvenční limity, nejlepší je kontaktovat reviewera a/nebo geocaching.com před umístěním a zadáním cache ke zveřejnění na geocaching.com. Pravidla pokrývají většinu typických případů, ale správci Groundspeaku a revieweři mají stále zájem o nové nápady. Pokud po výměně e-mailů s reviewerem máš stále dojem, že je tvá cache posuzována špatně, další možnost je požádat reviewera, aby cache předal k posouzení ostatním reviewerům v jejich privátním diskusním fóru. Občas jiný názor od někoho jiného, kdo se setkal s podobnou situací, může pomoci k navržení způsobu, jak může cache být zveřejněna. Dále můžeš napsat příspěvek do sekce „Geocaching Topics“ ve fórech na geocaching.com, aby se vidělo, co o tom soudí komunita geocacherů. Pokud většina čtenářů usoudí, že by cache měla být zveřejněna, mohou správci a revieweři přehodnotit rozhodnutí a odarchivovat tvou cache. Jako poslední možnost, soudíš-li, že tvůj reviewer postupoval nesprávně, můžeš poslat e-mail se všemi podrobnostmi, waypointem (GC****) a odkazy na cache na speciální adresu Groundspeaku, zřízenou pro tento účel: appeals@geocaching.com. Ve všech ostatních případech, kdy tato pravidla požadují, aby vlastník cache kontaktoval Groundspeak, použij emailovou adresu contact@geocaching.com.

(Poznámka: V tomto bodě byl z praktických důvodů zachován překlad starší verze pravidel. Originální anglický text odkazuje na stránku Review Process: Hiding a Geocache.)

Pravidla pro listingy, která platí pro všechny geocache

Předtím, než je geocache publikována na webových stránkách, dobrovolník (reviewer) prohlédne stránku, zda je v soulasu s těmito pravidly. Fyzické umístění geocache se neověřuje. Jako vlastník geocache plně zodpovídáš za její listing a umístění a za péči o ni.

1. Technické požadavky

1.1. Listing musí obsahovat přesné souřadnice GPS. Musíš navštívit místo geocache a zaměřit souřadnice pomocí GPS přístroje. Užití GPS je nedílným a základním prvkem jak ukrývání, tak i hledání geokeší a musí být prokázáno při kadém přihlášení geocache. Promítnutí bodů z lokací definovaných souřadnicemi je přípustné. Instrukce pro geocache, které obsahují dodatečné body (Additional Waypoints), viz ve zvláštních pravidlech pro tyto typy keší.

1.2. Linstingy geokeší, které vyžadují dodatečnou registraci na webových stránkách, instalace programů nebo stahování souborů, všeobecně nejsou publikovatelné. Listingy geokeší, které vyžadují návštěvu jiných webových stránek, nebudou publikovány, pokud si tam geocacher musí zřídit uživatelský účet nebo poskytnout osobní informace. V zájmu bezpečnosti pravděpodobně nebudou publikovány cache, které vyžadují instalaci nebo spouštění programů a dat. Použití paměťových zařízení (flashdisků a podobně) je rovněž nepřípustné.

Určité typy souborů (výslovně soubory s příponou .TXT a .PDF a zvukové soubory) mohou být přípustné v zájmu umožnění větší kreativity keší. Stahování těchto souborů musí být v souladu se všemi pravidly geocachingu a obsahovat nad odkazem následující text:

Pozor! Chystáte se stáhnout soubor, který obsahuje více podrobností, které potřebujete k nalezení této geocache. Já, jakožto vlastník této cache, prohlašuji, že stažení tohoto souboru je bezpečné, ačkoliv soubor nebyl Groudspeakem ani reviewerem kontrolován na možný škodlivý obsah. Stažení tohoto souboru je na Vaše vlastní riziko. [Sem vlož odkaz.]“

2. Údržba geocache

2.1. Vlatník odpovídá za údržbu stránky geocache (listingu). Zodpovědnost vlastníka listingu zahrnuje kontrolu kvality všech příspěvků zapsaných na stránce cache. Maž všechny logy, které se jeví jako podvodné či zfalšované, netýkají se tématu nebo jsou jinak nevhodné.

2.2. Vlastník je zodpovědný za návštěvy fyzického umístění. Zodpovídáš za příležitostné návštěvy své cache, které zajistí udržení její správné funkce, zvláště když někdo oznámí problém s keší (chybějící, poškozená, vlhká atd.). Můžeš cache dočasně zneaktivnit (temporarily disabled) a dát tímto způsobem ostatním na vědomí, že nemají cache hledat do doby, kdy budeš mít příležitost vyřešit problém. Tato funkce ti poskytne rozumný čas – běžně několik týdnů – ke kontrole cache. Pokud není cache udržována nebo je dočasně neaktivní příliš dlouhou dobu, můžeme archivovat listing.

Oblast, kde bude geocacher považován za schopného zodpovědné údržby keší, se liší od člověka ke člověku. Geocacher, který v předchozím období našel mnoho geokeší ve velké vzdálenosti od domova, bude považován za schopného údržby keší v okruhu 200 mil (322 kilometrů). Avšak někdo, jehož geocachingové aktivity proběhly převážně v okruhu 25 mil (40 kilometrů) od domova, pravděpodobně za tak schopného považován nebude. Posouzení záleží na vlastním uvážení reviewera cache.

Kvůli úsílí nutnému k údržbě geocache žádáme, abyste umísťovali fyzické cache v oblasti, kde se při geocachingu běžně pohybujete, nikoliv během dovolené nebo služebních cest. Je dobré, pokud bydlíš ve zvládnutelné vzdálenosti, která ti umožní opakované návštěvy. Geocache umístěné během cest nemusí být publikovány, pokud neprokážeš přijatelný plán údržby, který musí umožňovat rychlou reakci na oznámené problémy. Přijatelný plán může obsahovat jméno geocachera, který provede údržbu během tvé nepřítomnosti. Případně může vyškolit místního člověka, který bude cache udržovat. Plán údržby zdokumentuj v poznámce pro reviewera (Note to Reviewer) na stránce cache. Tato poznámka se automaticky smaže při publikaci.

3. Obsah geocache

3.1. Schránka cache obsahuje návštěvní list (logsheet) nebo knihu (logbook). Ve všech fyzických keších se musí nacházet záznamník, svitek papíru nebo jiný typ deníku, kam budou geocacheři zapisovat svoji návštěvu.

3.2. Obsah je vhodný pro rodiny s malými dětmi. Do keší se nemají vkládat výbušniny, zábavná pyrotechnika, střelivo, zapalovače, nože (včetně kapesních nožů a multifunkčních nožů), léčiva/drogy, alkohol ani jakýkoliv zakázaný materiál. Geocaching je rodinná aktivita a obsah keší má být vhodný pro všechny věkové kategorie.

Pokud někdo jiný vloží do tvé cache nevhodnou věc, cache může být dočasně deaktivována. Jako vlastník cache můžeš být před aktivací požádán o odstranění sporné věci.

3.3. Obsah je vhodný pro venkovní prostředí. Jídlo nebo vonné věci nikdy nejsou dobrý nápad. Zvířata mají citlivější čich než lidé a je známo, že jsou schopna schránku poničit, aby se dostala k těmto věcem. Věci, které se vlivem horka roztečou (např. voskové pastelky nebo balzám na rty) nebo zvětšují svůj objem při změnách teplot (kapaliny), by rovněž neměly být do keší dávány.

4. Obtěžující a komerční obsah

4.1. Geocache nesmějí obtěžovat či agitovat za jakýmkoliv účelem. Geocache, u nichž je zřejmé, že byly založeny za účelem náboženské, politické, charitativní nebo sociální agitace, nejsou povoleny.

Geocaching má být snadnou a příjemnou rodinnou zábavou, ne platformou pro agitaci.

4.2. Komerční cache nejsou povoleny. Obecně platí, že reviweři nebudou publikovat cache, které se jeví jako komerční. Komerční cache vykazuje jednu nebo více následujících vlastností:

 • Vyžaduje, aby hledající osoba vešla do komerčního objektu (obchodu, hospody, agroturistického objektu, ...) a/nebo jednala se zaměstnanci a/nebo byla nucena zakoupit výrobek nebo služby.
 • Má v podtextu inzerci, marketing nebo reklamu.
 • Obsahuje odkazy na obchodní činnost, komerční inzerci, charitu, politickou či sociální agendu.
 • Obsahuje logo obchodní společnosti nebo organizace, včetně neziskových organizací.
 • Na stránce cache je jméno obchodní společnosti nebo komerčního výrobku.
 • Ve velmi vzácných případech Groundspeak učiní výjimku pro komerční cache. Před umístěním cache se učiní přípravná opatření. Pokud je tvá cache jakýmkoliv způsobem komerční, kontaktuj Groudspeak kvůli vyjasnění, jak je možné vyhovět pravidlům pro listingy keší.

5. Trvalost cache. Geocache se zakládají pro dlouhodobou existenci. Geocacheři budou očekávat, že tvá cache vydrží na místě dostatečně dlouhou dobu. Proto cache, jejichž cílem je pohyb (cestující cache), nebo dočasné cache (cache založené na méně než 3 měsíce nebo kvůli srazům – eventům) nebudou publikovány.

6. Přihlášení listingu cache ke schválení

6.1. Umístění velkého počtu geokeší, které mají být schváleny ve stejný den, vyžaduje naplánování v předstihu. Přihlas všechny stránky keší v předstihu alespoň deset dní před plánovaným datem publikace. Napiš poznámku pro reviewera (Note to Reviewer) na stránku cache se žádostí o publikaci v určitém čase. Revieweři se budou snažit rozumným žádostem vyhovět.

Geocache umístěné v souvislosti s eventem (srazem) musí zůstat na místě i po jeho skončení. (Viz „Trvalost cache“ výše.)

6.2. Geocache musí být na místě před aktivací listingu (enable). Geocache musí mít na místě a připravena k lovení v okamžiku, kdy uvolňuješ její stránku online. Pokud cache není připravena, buď listing deaktivuj (disable), aby nebyl uveden ve frontě ke schválení, nebo napiš poznámku pro reviewera (Note to Reviewer) s vysvětlením zvláštních okolností, jako je například čekání na schválení správcem pozemku.

6.3. Komunikuj s reviewerem. Pokud se domníváš, že publikaci mohou ovlivnit zvláštní okolnosti, napiš soukromou poznámku pro reviewera, například vysvětlení jako: „Železniční trať vedoucí parkem byla přeměněna na cyklostezku.“ Tímto způsobem předejdeš obavám reviewera z toho, že umísťuješ cache příliš blízko kolejím.

Další pravidla pro listingy, která platí pro zvláštní typy geokeší

Ne všechny typy geokeší mají dodatečná pravidla. Pravidla platná pro všechny typy geokeší nejsou tímto dotčena.

Níže uvádíme dodatečné požadavky, specifické pro určité typy geokeší. Přečti si definice jednotlivých typů keší. Pokud si stále nejsi s něčím jist(a), zeptej se reviewera.

Multi-cache

Užitím dodatečných bodů (Additional Waypoints) udej souřadnice fyzických zastávek multicache (Stages of the Multicache). Souřadnice udané v listingu jsou pro první zastávku. Pokud nechceš, aby ostatní souřadnice byly viditelné veřejně, označ je jako „skryté“ (hidden). Skryté souřadnice může vidět pouze vlastník cache a reviewer.

Puzzle cache

Informace potřebné k řešení puzzle cache (někdy nazávané mystery cache) musí být přístupné komunitě a úloha by měla být řešitelná na základě informací uvedených na stránce cache.

U spousty keší tohoto typu nejsou udané souřadnice skutečnou polohou cache, ale referenčním bodem, například na nejbližším místě k zaparkování. Udané souřadnice by neměly být dále než 1–2 míle (2–3 kilometry) od skutečného umístění cache. To umožní, aby se cache zobrazovala v přijatelné blízkosti a aby kilometráž u trasovatelných předmětů (Trackables), které keší projdou, měla rozumnou přesnost.

Při přihlašování cache k publikaci poskytni reviewerovi co nejvíce podrobností. Udej souřadnice skutečné polohy cache a použij dodatečné body (Additional Waypoints) k udání dalších relevantních zastávek a záchytných bodů.

Cache s výzvou je obměna puzzle cache. Typicky vyžaduje od nálezce splnění podmínky související s geocachingem, waymarkingem či wherigo. Například je to nalezení cache v každém kraji. Pokud uvažuješ o založení takové cache, nejprve se ujisti, že to sám zvládneš.

Letterbox hybrid

Tento typ cache je poctou starším formám hledání pokladů. Letterbox (doslova schránka na dopisy) musí obsahovat razítko, které v ní zůstává. Letterboxy mohou mít prvky puzzle nebo mystery, ale nemohou být navrženy tak, aby byly nalezitelné pouze s použitím legendy. K nalezení letterboxu nepotřebuješ mít vlastní razítko a deník pro letterboxing.

Wherigo™ cache

Soubory s hrami (cartridge) musí být uloženy na wherigo.com. Pokud je k nalezení cache zapotřebí cartridge, považuje se tato cache za typ wherigo bez ohledu na to, zda obsahuje prvky puzzle nebo multicache. Pravidlo saturace platí pro fyzické schránky, nikoliv pro virtuální prvky. Přístroj, který umí přehrát wherigo, se nepovažuje za speciální výbavu.

Event cache

Event cache je shromáždění, které je organizováno geocachery a je otevřeno ostatním geocacherům. Přihlašuje se ke schválení minimálně dva týdny před konáním eventu, aby se potenciální návštěvníci o něm včas dozvěděli a přizpůsobili tomu své plány. Eventy se obvykle zveřejňují tři měsíce dopředu. Některé eventy se zveřejňují šest měsíců předem, pokud se očekává, že zde účastníci budou přenocovávat, nebo je event uspořádán tak, aby přilákal regionální či mezinárodní skupinu geocacherů. Poté, co event proběhl, listing má být archivován jeho ownerem.

Konat by se měly na uvedených souřadnicích a jejich listing musí obsahovat čas začátku a čas konce. V případě eventů s více tématy, aktivitami, či pokud jsou dva eventy blízko sebe, publikován může být pouze jeden listing. Do waypointů mohou být přidány body s umístěním jednotlivých eventových aktivit.

Event by neměl být pořádán za pouhým účelem organizovaného hledání keší skupinou geocacherů. Takovéto skupinové lovy je nejlepší organizovat pomocí diskusního fóra nebo e-mailového distribučního seznamu. Ačkoliv velké procento geocacherů může zajímat hudební koncert, burza použitého zboží, organizovaná sportovní akce, soutěž radioamatérů či slavnostní ohňostroj, takové události nejsou vhodné pro přihlášení jako event cache, protože pořadatelé a hlavní návštěvníci nejsou geocachery.

Listingy eventů mohou být publikovány pouze v případě, pokud splňují pravidla komerce. Listing může obsahovat základní údaje o místu konání, i pokud se jedná o komerční místo. V listingu může být žádáno o dary či poplatky potřebné k úhradě nákladů na konání eventu. Také může obsahovat seznam sponzorů, avšak bez jejich log a internetových adres. Skrze listing může být dostupný prodej pouze putovních předmětů souvisejících s danou akcí. Listing může obsahovat odkaz na nekomerční webovou stránku věnovanou eventu. Účastníci mohou být požádáni o registraci současně i na samotném webu.

Mega-event cache

Mega-eventy rozsáhlá, často každoroční setkání (eventy). Při prvním opakování se zveřejňují jako běžné event cache. Pokud je u setkání tohoto dokumentována návštěvnost přesahující 500 lidí, může mu Groudspeak udělit status mega-eventu. Děje se tak na základě uvážení Groundspeaku.

Pokud uvažujete o vytvoření takové cache, seznamte se nejprve důkladně s pravidly. Groundspeak posoudí každý případ individuálně. Mega event cache může být zveřejněna až jeden rok před datem konání.

CITO event cache

Setkání „Cache In Trash Out“ (odklízení nepořádku v přírodě) pořádají geocacheři pro geocachery. Podobné aktivity jsou také sponzorovány i jinými organizacemi. Tato setkání mohou být snadno uspořádána tak, aby vyhověla našim pravidlům pro CITO bližším určením v sekci větších eventů uspořádaných geocachry pro geocachery. Pokud chceš posoudit, zda tvůj event může být kvalifikován jako CITO event, napiš svému reviewerovi a prodikutuj to s ním.

EarthCache™

Groundspeak je partnerem Americké geologické společnosti (Geological Society of America, GSA) při správě tohoto vzdělávacího typu cache, u kterého geocacheři navštěvují jedinečné a specifické jevy spojené s vědami o Zemi. Na stránkách earthcache.org jsou uvedena další pravidla. My nabízíme rady při zakládání earthkeší.

Virtuální a webcam cahe jsou tzv. na dožití

Při zakládání nových listingů na Geocaching.com virtuální cache a webcam cache již nejsou nabízeny jako možnost. Cache tohoto typu, které existovaly před listopadem 2005, obvykle označované jako „na dožití“ (grandfathered), mají výjimku z tohoto pravidla a mohou být stále aktivní. Nové listingy podobné tomuto typu keší se mohou vytvářet jako waymarky na waymarking.com.

Pokud již vlastníš virtiální nebo webcam cache, musíš udržovat stránku cache a odpovídat na dotazy. Musíš také pravidelně kontrolovat fyzické umístění a měl(a) bys navštívit stránky Geocaching.com alespoň jednou měsíčně, a ukázat tak, že jsi stále aktivní. Cache na dožití nebudou pravděpodobně odarchivovávány.

Pravidla pro logování

Zahrnují požadavky, které musí být splněny, aby bylo možné zapsat (zalogovat) nález.

Logování všech fyzických geokeší

Nález fyzické geocache (Found) může být zapsán on-line, jakmile byl zapsán fyzicky. Výjimkou jsou geocache s výzvou (Challenge Caches), jejich nález může být zapsán on-line až po splnění požadavků výzvy a zadokumentování způsobem, který uspokojí vlastníka cache.

U fyzických keší se všechny požadavky jdoucí nad rámec nálezu geocache a fyzického zápisu požadují za dodatečné požadavky logu (ALR) a musí být dobrovolné. Nálezci keší se mohou rozhodnout, zda splní takové úlohy, či nikoliv. Tato změna pravidel platí pro všechny logy zapsané od 4. dubna 2009. Pokud vlastníte cache s povinnou dodatečnou podmínkou logu, žádáme vás, abyste:

1. přestali mazat logy založené na dodatečných podmínkách,

2. zkontrolovali v listingu své cache, zda je možné změnit dodatečnou podmínku na jednoduchý, dobrovolný úkol, nebo zda musí být tato podmínka odstraněna úplně;

3. upravili text listingu své geocache a – pokud je třeba – kontaktovali reviewera s žádostí o změnu typu cache.

Logování nefyzických geokeší

1. Pravidla logování earthcache. Vzhledem k tomu, že eathcache jsou zamýšleny ke vzdělávacím účelům, návštěvníci budou požádáni, aby splnili úkol, který prokáže, že se na místě něco naučili. Na rozdíl od fyzických geokeší, kde se dodatečné požadavky logu (ALR) považují za dobrovolné, od návštěvníků earthace se vyžaduje, aby splnili všechny pokyny před zalogování cache on-line.

2. Pravidla logování virtuálních keší. Geocaher musí navštívit místo virtuální cache, aby mohl zapsat svoji návštěvu (log) on-line. Logování virtuální cache vyžaduje splnění požadavků daných vlastníkem. To zahrnuje zaslaní e-mailu s odpověďmi na otázky a někdy přiložení fotografií. Do logů se nemají psát odpovědi na otázky ani nápověda, a to ani když jsou zašifrovány.

3. Pravidla pro logování webcam cache. Logování webcam cache vyžaduje splnění požadavků daných vlastníkem. To zahrnuje přiložení požadované fotografie podle zadání od vlastníka cache na její stránce.