Travelbug

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Travelbug je libovolná věc doplněná o kovový identifikační štítek, zvaný psí známka (z angl. dog tag). Travelbug není předmětem běžné výměny, jako jiné věci umístěné za tímto účelem v cache, ale jeho cílem je putovat z cache do cache. Proto si travelbug neponechávejte, ale přemístěte jej do jiné cache. Platí nepsané pravidlo, že travelbug můžete u sebe držet maximálně 14 dní, pak ho vložte do cache nebo napište majiteli e-mail o svých plánech (např. za měsíc jedu do zahraničí, kde ho umístím do cache, atd.). Za jejich vyjmutí z cache není nutno do ní nic jiného vložit (a naopak, vložením TB nebo GC nevzniká právo si z cache vzít něco jiného).

Rozlišujeme Tracking Number (kód vyražený na štítku; nikdy se nemá zveřejňovat, ani v diskusním fóru!) a identifikační kód ve tvaru TBxxxx. Při vyhledávání TB na www.geocaching.com/track můžete použít jak Tracking Number, tak identifikační kód. Pokud se ale chcete v logu nebo ve fóru odkazovat na TB, použijte identifikační kód, který naleznete v levé horní části internetové stránky (listingu) konkrétního travelbugu.

Podobný typ předmětu je i geocoin.

Obsah

Vyzvednutí travelbugu z keše

Pokud jsi našel v keši travelbug a rozhodl ses ho přenést jinam, zaregistruj co nejdříve jeho nález na geocaching.com. K tomu potřebuješ nalézt listing (stránku s popisem) příslušného travelbugu.

Jak najdu listing travelbugu?

Listing můžeš najít dvojím způsobem:

  • Pokud ten, kdo travelbug do keše vložil, již stačil zapsat nález a vložení TB na webu, objevuje se tento TB jako položka v inventáři keše. Inventář (Inventory) najdeš v rámečku v pravé části listingu keše. Pak jen stačí kliknout na název TB a přejít na jeho listing.
  • Na adrese www.geocaching.com/track/ se nachází formulář pro vyhledávání trasovatelných předmětů (Trackables). Do prvního políčka s názvem Enter the Tracking Code of the Item / Vlož trackovací číslo předmětu opiš číslo, které se nachází na štítku, a klikni na tlačítko Track.

Zapsání nálezu

TB options.PNG

Na stránce s popisem trasovatelného předměnu v pravém horním rohu najdeš odkaz Found it? Log it! / Našel jsi? Zaloguj ho!. Klikni na něj, otevře se formulář pro vytvoření logu.

Formulář má následující položky:

Typ logu / Type of Log

Z roletky si vyber z těchto možností:

  • Retrieve from [název keše] – vyjmout z keše; tento typ logu asi využiješ nejčastěji. V položce by měl být název keše, ve které jsi TB našel.
  • Grab it from somewhere else / [přezdívka cachera] – používá se nejčastěji, pokud jsi TB dostal od někoho jiného. Pokud najdeš TB v keši, kde není zapsaný, ponechej nějaký čas na log kačera, který ho do keše vložil.
  • Write note – napsat poznámku.
  • Discovered It (objeveno, spatřeno) – používá se, pokud jsi viděl TB u někoho jiného nebo keši, ale nevzal sis ho. Tento typ logu připíše TB do tvého seznamu nalezených trasovatelných předmětů. Zároveň tím dáš majiteli zprávu o tom, že je TB stále na cestě.
Datum / Date Logged

Zvol datum, kdy jsi TB skutečně našel.

Trakovací číslo / Tracking Code

Opiš uvedené na štítku. Bez správného čísla nelze log (s výjimkou poznámky) odeslat.

Text logu / Comments

Sem můžeš napsat, cokoliv tě napadne: okolnosti nálezu, dojmy z nalezeného předmětu, kam ho hodláš vzít a podobně. Tuto položku nelze nechat prázdnou.

Pod tímto polem lze ještě zaškrtnout možnost, že log bude zašifrován (Encrypt this log entry).

A pak už jen stačí kliknout tlačítko Odeslat / Submit Log Entry.

Po úspěšném odeslání logu se TB objeví ve tvém inventáři, který najdeš ve svém soukromém profilu.

Log TB.PNG

Travelbug není zalogován do keše

Pokud jsi našel v keši TB, ale zatím není zapsán do jejího inventáře, není třeba panikařit. Je možné, že ho do keše vložil někdo, kdo se ještě nevrátil z dovolené. Pár dní počkej, až předchozí držitel zaloguje vložení do keše. Pro tento účel si můžeš přidat TB do svého seznamu sledovaných (watchlist). Odkaz najdeš v pravém horním rohu listingu. Jakmile někdo zapíše k tomuto listingu log, dostaneš upozornění e-mailem.

Případně můžeš také po pár dnech kontaktovat posledního držitele předmětu s dotazem, třeba na logování zapomněl.

Teprve když se delší dobu (řekněme déle než 2 týdny) nic neděje, „vyzvedni“ TB z keše, kde byl naposledy zapsán (retrieve it), nebo jej „seber“ tomu, kdo ho měl u sebe (grab it). Pak je vhodné předmět „protáhnout“ keší, kdes jej našel (viz níže), a poté jej případně i virtuálně vložit do keše, ve které se nyní opravdu fyzicky nachází.

Vložení travelbugu do cache

Až půjdeš příště na „lov“ a najdeš pěknou keš, která pomůže plnit TB jeho úkol, je třeba blíž místu určení nebo je to TB exchange (keš, kde se zpravidla soustřeďují a vyměňují TB) nebo je to jiná hezky provedená keš, můžeš tam TB nechat (tzv. upustit – anglicky drop), aby mohl pokračovat v cestě.

Při zapisování návštěvy (logovaní keše, nikoliv TB/GC) na geocaching.com vidíš před odesláním logu nabídku uvozenou textem Dropped off any Trackables? / Vložil jsi do keše nějaký trackovatelný předmět? Pokud máš u sebe nějaký z těchto předmětů, zobrazuje se zde jejich seznam. Vpravo na konci každé položky je roletka s nabídkou akce, která má být současně s odesláním logu provedena. Můžeš si vybrat z následujících možností:

  • No Action / Žádná akce – výchozí možnost; po odeslání logu se nic nestane a trasovatelný předmět zůstane nadále virtuálně u tebe.
  • Dropped Off / Vložit – použij, pokud jsi předmět do keše skutečně vložil. Tato možnost chybí u virtuálních typů keší.
  • Visited / Navštívit – použij, pokud chceš předmět keší tzv. „protáhnout“. Tuto možnost často využívají cacheři, kteří u sebe nosí travelbug či minci, ale nikde je nenechávají. Pouze je virtuálně „vkládají“ do každé navštívené keše. Takto mohou přibližně sledovat, jakou vzdálenost při hledání keší urazili.
Vložení trackables.PNG

Předmět se po odeslání tohoto logu objeví v kolonce Inventory v novém působišti.

Opakovaná návštěva keše

Pokud TB ukládáš do vlastní keše nebo do keše, kterou jsi již dříve navštívil, nepoužívej log typu Found It (nalezeno), ale Write note (poznámka). V logu se zmiň o tom, že vkládáš tento předmět, případně, že jde o opakovanou návštěvu.

Dodatečné virtuální vložení do keše

Může se stát, že při zapisování návštěvy zapomeneš vložit TB do keše, kde jsi jej ve skutečnosti zanechal. Lze to snadno napravit editací odeslaného logu. Postup je stejný, jak bylo posáno výše.

Poznámka

Geocaching.com dříve neumožňoval vkládat trasovatelné předměty do keší při editaci logu. Bylo nutné v takovém případě používat write note. Groundspeak se však rozhodl vyjít vstříc připomínkám uživatelů a v roce 2011 tuto možnost zavedl. Vzhledem k tomu, že zapsáním nového logu (write note) se automaticky zasílá e-mail majiteli keše a někteří majitelé se tím cítí obtěžováni, doporučujeme k dodatečnému vložení raději využívat editaci odeslaného logu (e-mail se neodesílá).

Provázání logů u keše a travelbugu

Jak bylo uvedeno výše, travelbug do keše virtuálně vkládáme při vytvoření nebo editaci logu zapsaného k příslušné keši. Odesláním logu se zároveň vytváří log u příslušného TB. Tím se TB posune na mapě a jsou mu připsány kilometry.

Dále již oba logy existují nezávisle na sobě. Pokud dojde ke smazání logu u keše (např. můžeme smazat poznámku write note k dodatečnému „protažení“ TB keší), log vytvořený u TB zůstane zachován. Nemá to vliv na počítadlo kilometrů.

Pokud jsi TB do keše „vložil“ omylem, napravíš to smazáním logu zapsanému k TB. Tím se zároveň umažou i ujeté kilometry. Log zapsaný ke keši zůstane zachován.

Kolekce trasovatelných předmětů

Vlastník trasovatelného předmětu se může rozhodnout, zda povolí tomu, kdo má tento předmět zrovna v držení, přesunout jej do kolekce.

Tuto možnost majitel volí při editaci listingu trasovatelného předmětu zaškrtnutím volby Make this Trackable collectible / Tento trackovatelný předmět patří do kolekce.

Přesunutí do kolekce

Pokud to majitel předmětu povolil, může geocacher, který má předmět aktuálně v držení, přesunout tento předmět do své kolekce. K tomu slouží možnost Move to Collection (přesunout do kolekce), kterou najdeme v rozbalovací nabídce na pravé straně listingu pod nadpisem Action / Možnosti.

Pokud tuto možnost zvolíme, nebude se trasovatelný předmět zobrazovat v inventáři, nebude tedy ani nabízen ke vložení do keše při zapisování návštěvy. Trasovatelný předmět, který je v kolekci, nelze vložit do keše.

Této možnosti nejčastěji využijí majitelé aktivovaných trasovatelných předmětů, které mají ve svých sbírkách, občas je ukazují svým přátelům a účastníkům eventů, ale nevkládají je do keší. Nejsou pak nuceni vybírat si ze seznamu trasovatelných předmětů při zapisování návštěv keší, zvláště když takových předmětů mají více.

Pokud se rozhodneme předmět vložit do keše, přesuneme jej stejným způsobem zpět do inventáře. Volba v nabídce se nyní jmenuje Move to Inventory.

Nezvěstné předměty

Občas se bohužel stává, že se trasovatelný předmět nenachází tam, kde by se měl podle logů nacházet. Často zůstávají trasovatelné předměty zapsány v inventáři keší, ze kterých je již dávno někdo odnesl, ale nezapsal to. V takovém případě je vhodné označit předmět jako nezvěstný. To může udělat buď majitel předmětu, nebo majitel keše, v jejímž inventáři je předmět zapsán. Na pravé straně listingu se nachází roletka Action / Možnosti, z jejíž nabídky vybereme volbu Mark Item Missing. Tím se předmět přesune z inventáře keše do neznámé lokace (unknown location).

Pokud takto označený předmět někdo najde, může zalogovat jeho nález a dát jej znovu do oběhu.

Pokud má tvůj travelbug někdo dlouhou dobu u sebe, můžeš zkusit postupovat podle návodu v článku Geocoin-postup při pohřešování mince či TB.

Uzamčení listingu travelbugu

Majitel může zablokovat logování svého travelbugu. To má význam např. v situaci, kdy se jeho Tracking Number dostalo na seznam kódů, který koluje mezi hráči a je hromadně logován aniž by dotyční hráči cestovatele kdy spatřili protože ten bezpečně spočívá ve sbírce u svého majitele nebo je ztracený.

Uzamčení se provede volbou možnosti "Lock" z roletky Actions / Možnosti na pravé straně listingu travelbugu. Po potvrzení je znemožněno logování všech transakcí. Majitel může logování znovu odemknout volbou "Unlock" ve stejné roletce.

Lock TB.png

Statbar pro travelbug

I pro putovní předměty existují tzv. statbary. Jedná se o obrázky, na kterých je vyobrazena fotografie daného předmětu, jeho název, kolik má již naputováno a jeho aktuální pozice. Takovéto statbary se většinou používají při různých soutěžích. K vytvoření statbaru je nutné vědět jeho GUID. To zjistíme tak, že najedeme na stránku daného putovního předmětu a klikneme na "zalogovat se". V adresním řádku (nahoře v prohlížeči) máme za rovnítkem guid našeho putovního předmětu. To zkopírujeme do následujícího kódu:

<a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=zkopírovatsem"><img src="http://www.geocaching.com/stats/tb.aspx?guid=zkopírovatsem" border="0"></a>

Tento kód můžeme následně zkopírovat do našeho profilu na gc.com či na jakoukoliv webovou stránku.

Související články