Challenge cache

Z GeoWiki
Verze z 2. 2. 2020, 22:21; KulisekW (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
  • Tento článek pojednává o zvláštním typu fyzické cache. O virtuálních výzvách pojednává samostatný článek Challenge.

Challenge cache (keše s výzvou, výzvové keše, čelenky) jsou zvláštním typem mystery cache obsahující podmínku (žádost k nálezci) související výhradně přímo s geocachingem (dříve též waymarkingem) – typicky s potřebným nalezením jiných keší, ať už několika, či jedné.

Obsah

Oficiální pokyny

Od května 2016 platí nová pravidla, viz [1].

Toto je překlad oficiálním anglických pravidel.

Co je keš s výzvou?

Keš s výzvou vyžaduje od nálezce, aby našel přidruženou fyzickou schránku a zároveň našel dodatečnou sadu geokeší, definovanou tvůrcem (majitelem) výzvy. Keše s výzvou povzbuzují geocachery, aby si stanovili zábavné cíle a dosáhli jich.

Příklady keší s výzvou: najít keš každý den kalendářního roku nebo najít po jedné z každé kombinace obtížnosti a terénu (D/T).

Požadavky na všechny keše s výzvou

1. Typ a název Keše s výzvou musejí být uvedeny jako mystery a musejí mít v názvu anglické slovo „challenge“ (výzva).
2. Ověřovadlo výzvy Popis keše (listing) musí obsahovat odkaz na webové ověřovadlo výzvy (challenge checker).
3. Finální umístění schránky • Schránka musí být umístěna na souřadnicích uveřejněných v popisu keše, a to buď na udaných souřadnicích, nebo na souřadnicích udaných jako viditelný dodatečný bod (waypoint).

• Fyzická schránka musí být nalezitelná bez nutnosti kontaktovat majitele.

4. Zdroj kritérií Kritéria výzvy:

• musejí pocházet z údajů, které jsou široce dostupné na serveru Geocaching.com, jako například stránka se statistikami, datum umístění keší, typů, atributů, suvenýrů atd.
• musejí být ověřitelná pomocí informací ze serveru Geocaching.com.

Tvůrci výzev musejí prokázat, že existuje dostatek keší, které v čase zveřejnění splňují kritéria výzvy.

5. Standard pro kritéria Kritéria výzvy musejí být pozitivní a vyžadovat dosažení cíle. Kritéria nesmějí být založena na negativních výsledcích, jako například DNF.

Požadavky výzvy mají být jednoduché, snadno pochopitelné, následovatelné a dokumentovatelné. Dlouhý seznam pravidel a omezení může zapříčinit, že keš nebude publikována.
Výzva musí oslovovat rozumný počet geocacherů a musí být pro ně dosažitelná. Reviewer může požadovat seznam geocacherů z Vaší oblasti, kteří kritéria splňují.

6. Ověřování Tvůrci výzev si potřebují být jisti, že geocacheři mohou prokázat splnění požadavků, aniž by tím bylo narušeno jejich soukromí.

Tvůrci výzev musejí prokázat, že sami výzvu splnili.

7. Zápis návštěvy Geocacheři se mohou fyzicky zapsat do schránky keše s výzvou kdykoliv. Avšak zapsat návštěvu keše jako nález (found it) na webu mohou teprve poté, co splní úkoly dané výzvou a toto splnění doloží.

Co činí výzvu přijatelnou?

  Přijatelné Nepřijatelné
8. Dosažitelnost Keše s výzvou musejí být dosažitelné kdykoliv. Požadavek na nálezy keší v uplynulých letech, neboť není dosažitelný lidmi, kteří jsou ve hře noví.

Výzvy specificky vylučující kteroukoliv část geocacherů.

9. Časové omezení Udržování řady nálezů (tzv. streak), nejméně jednoho denně, až 365 dní za sebou.

Nález určitého počtu keší během měsíce, pokud toto číslo zahrnuje nálezy za všechny roky. Příklad: 100 nálezů v lednu. (Nově od ledna 2018.)
Časově omezené hledání keší: jako určitý počet nálezů za den, týden, měsíc nebo rok. Například: rušný den, 50 nálezů za den, 500 nálezů za měsíc atd.

Udržování řady nálezů, nejméně jednoho denně, více než 365 dní za sebou.

Požadavek na nález 29. února.

Určený typ nalezených keší nebo požadovaný počet nálezů (větší než jednoho) během řady nálezů.

Požadavek na více než jeden nález kterýkoliv den nebo kalendářní datum, i kdyby šlo o součet za více let. Příklad: najít 5 keší pro každé datum roční tabulky. (Nově od ledna 2018.)

10. Zdroj kritérií Kritéria výzvy musejí pocházet z údajů, které jsou široce dostupné na serveru Geocaching.com a musejí být ověřitelná pomocí informací ze serveru Geocaching.com.

Kritéria výzvy musejí být založena na těchto typech zápisů návštěvy (log): nalezeno (found it), navštíveno (attended), fotografie webovou kamerou pořízena (webcam photo taken).

Kritéria výzvy musejí být založena na typu zápisu, nikoliv na jeho obsahu.

Kritéria výzvy mohou být založena na zeměpisných oblastech: země, státy/provincie, kraje, okresy (nebo jejich místní ekvivalenty).

Nález putovních předmětů (trackables), benchmarků, waymarků nebo tzv. lab caches.

Tyto prvky popisu keše: název keše, jméno majitele, GC kód, reviewer, který keš zveřejnil, nebo část textu popisu.

Požadavek, aby geocacher vlastnil nějakou keš.

Pořadavek, aby geocacher zapisoval nálezy archivovaných keší nebo keší, které jsou dočasně mimo provoz (disabled).

Výzvy založené na zeměpisných oblastech jiných než země, státy/provincie, kraje, okresy (nebo jejich místní ekvivalenty). Například: uživatelem definované polygony na mapě, zeměpisná šířka/délka, poloměr atd.

11. Zvláštní seznamy Výzva založená na nálezu keší s určitým minimálním počtu bodů oblíbenost (favorite points), neboť tato informace pochází z webu Geocaching.com. Výzva založená na prvcích pod primární kontrolou majitele keše, například: moje oblíbené, moje keše, keše tohoto autora nebo jeho skupiny apod.
12. Všechny keše nebo určité procento keší Nalezení určitého počtu keší na určitém území; např. nalezení rozumného počtu earthcachí ve Francii je publikovatelné. Nalezení všech keší nebo určitého procenta keší / keší určitého typu, hodnocení nebo jiné přípustné hodnoty; např. nalezení 80 % earthcachí ve Fracii je nepublikovatelné.
13. Datum nálezu Nálezy keší uskutečněné před zveřejněním výzvy se mohou započítávat do splnění cíle výzvy. Omezení data nálezů použitých do výzvy není dovoleno.
14. Pozitivní kritéria výzvy Kritéria výzvy musejí být pozitivní a vyžadovat dosažení cíle. Nenalezení keší: nastavení, které omezuje nebo trestá jakýkoliv prvek trestání keší. Příklady: výzvy, které vyžadují určitý poměr nálezů, jako např. 10 % všech nálezů musí být typu attended; výzvy, které požadují nalézání jen určitého typu keší v nějakém čase, např. 100 nálezů keší typu mystery v řadě za sebou.

Soutěž místo dosahování cílů: například výzva založená na prvonálezech (FTF) je soutěž.

Prosíme, nepřihlašujte ke zveřejnění výzvy, které jsou stejné nebo velmi podobné již zveřejněným výzvám v okolí.

Hodnocení D/T: Doporučujeme hodnotit obtížnost keše (difficulty) podle obtížnosti výzvy a terén podle umístění schránky.

Ačkoliv se vám může zdát, že právě vaše keš naplňuje veškerá zde vyjmenovaná pravidla, reviewer jako zkušený geocacher může nalézt důvod k znepokojení, kterého jste si nemuseli všimnout, a z tohoto důvodu vaše keš nemusí být publikovatelná.

Keše s výzvou schválené a publikované před moratoriem (21. 4. 2015) se považují za zděděné a mohou zůstat ve hře, ačkoliv nemusejí plně vyhovovat současným pravidlům. Groundspeak si však vyhrazuje právo archivovat keše, které se stanou problematickými.

Subjektivita

Schvalování keší s výzvou před zveřejněním bývá ztíženo subjektivitou. To znamená, že názor jednoho člověka se může lišit od názoru někoho jiného, což může působit potíže při schvalovacím procesu. Jedním z hlavních cílů při aktualizaci pravidel pro keše s výzvou v roce 2016 bylo co nejvíce omezit míru subjektivity. Úplné vyloučení subjektivního pohledu z procesu schvalování však není možné. Například:

  • Výzva musí oslovovat rozumný počet geocacherů a musí být pro ně dosažitelná. Reviewer může požadovat seznam geocacherů z Vaší oblasti, kteří kritéria splňují.

Toto pravidlo má za cíl zaručit, že výzva je dosažitelná rozumnému počtu hráčů. Pokud keš výzvou může najít a zapsat její návštěvu jen několik lidí, pak jde v podstatě o soukromou keš. (Soukromé keše nejsou na našich stránkách přípustné.) „Rozumný počet“ hráčů musí mít bydliště v oblasti, kde se vaše keš nachází.

  • Prosíme, nepřihlašujte ke zveřejnění výzvy, které jsou stejné nebo velmi podobné již zveřejněným výzvám v okolí.

Toto pravidlo má zabránit zveřejňování opakovaných výzev v jedné oblasti. Považujte to za pravidlo blízkosti (minimální vzdálenosti) pro výzvy. Minimální vzdálenost se může lišit v závislosti na tom, o jaké území se jedná. „Velmi podobné“ je subjektivní hledisko, proto mají revieweři mají možnost sami posoudit, zda je zveřejnění dané výzvy v blízkosti existujících výzev v konkrétním místě vhodné, nebo ne.

Prosíme, spolupracujte se svým revieverem a ujistěte se, že vaše výzva je v souladu s místní interpretací pravidel.

Požadavky na ověřovadla

Keše s výzvou zveřejněné po 21. 4. 2015 musejí mít ve svém popisu odkaz na server Project-GC, kde je možné ověřit si splnění výzvy. Tento požadavek trvá po celou dobu „života“ keše. Oprávnění uživatelé mohou ověřovadlo vytvořit sami, ostatní o jeho vytvoření mohou požádat v diskusním fóru, které je k tomu určené.

Keš s výzvou může být uvedena mimo provoz (disabled) nebo archivována, pokud příslušné ověřovadlo nefunguje správně. Ověřte si prosím, že vaše ověřovadlo a stránka s popisem keše splňují tyto požadavky:

  • Stránka keše s výzvou může obsahovat pouze jedno ověřovadlo.
  • Kód keše (GC kód) se musí shodovat s kódem na propojené stránce s ověřovadlem. (Jinými slovy: každá keš musí mít vytvořené vlastní ověřovadlo.)
  • Ověřovadlo musí potvrzovat, zda hráč je, nebo není oprávněn zapsat si nález keše s výzvou.

Chcete-li si vložit do odkazu na ověřovadlo banner, smíte použít pouze oficiální Project-GC.

Externí odkazy