EarthCache Knowledge Book

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Zde najdete překlad podrobných doporučení k zakládání earthcachí. Originální anglický text najdete na stránkách geocaching.com.

Obsah

Založení earthcache

Platná pravidla pro schvalování earthcachí naleznete zde.

Tato pravidla byla naposledy aktualizována 10. 6. 2019. Všichni majitelé earthcachí, které byly schváleny před tímto datem, by měli své cache znovu přezkoumat, a pokud je to nutné, upravit je tak, aby vyhovovaly současným pravidlům; earthcache nevyhovující současným pravidlům se nepovažují za cache „na dožití“ (grandfathered).

Popis earthcache

Earthcache poskytuje ponaučení ve vědách o Zemi prostřednictvím návštěvy jedinečného geologického místa a obecně se zaměřuje na jeden jev tohoto místa. Popis a úkoly se kombinují tak, aby poskytly lekci a zdůraznily to, co je jedinečné nebo zajímavé na daném místě. Text musí poskytnout přesné, ale zároveň jednoduché vysvětlení toho, co návštěvníci na místě na vlastní oči uvidí. Text musí vycházet z toho, že návštěvník nemá předchozí znalosti geologie, a musí být napsán na úrovni čtrnáctiletého čtenáře. Úkoly pro zalogování také musejí souviset s geologickým tématem dané cache.

Pravděpodobně nebudou akceptovány obecné jevy jako řeky, hory, meandry a potoky, pokud obsah stránky cache neukáže, co je na daném místě jedinečného, a neposkytne náležité vysvětlení.

Někteří cacheři používají GPS navigace, které mají omezení pro množství textu. Pokud je stránka vaší cache dlouhá, je vhodné umístit požadavky na zalogování na začátek. Snažte se být struční, aby cacheři text jen neprolétli, ale přečetli ho celý.

Seznam přijatelných vědeckých oblastí

Earthcache se zaměřují na Zemi a procesy, které ji tvarují. „Věda o Zemi“ zahrnuje geologii, minerologii, paleontologii, charakter terénu, fyzický zeměpis atd. Nezahrnuje ekologii, biologii, antropologii, historii apod.

Přijatelné:

 • Geologické materiály – horniny, minerály, fosilie, písky, půdy apod.
 • Geologické procesy – eroze, zvětrávání, ukládání, sopečná činnost, působení ledovců apod.
 • Geologický vývoj zemského povrchu – ledovcová údolí, reverzní topografie v důsledku vlastností hornin, vodopády s geologickým vysvětlením apod.
 • Použití geologických materiálů – stavební kámen apod.
 • Geologické jevy (neuvedené výše) – nárazové krátery, gejzíry, minerální prameny apod.
 • Nástroje používané v geologii – vůdčí zkameněliny, horniny, místa historické geologie.

Nepřijatelné:

 • Biologie, botanika, zoologie
 • Ekologie
 • Pozorování atmosféry
 • Oceánografická pozorování
 • Geodézie, pokud se nevztahuje k místu
 • Archeologie
 • Historie, pokud nemá geologické téma
 • Budovy bez geologického poučení
 • Strojírenství, pokud nemá geologické téma
 • Meandry
 • Stavební materiály (povolené jsou pouze významné jevy či procesy, které jsou v hornině patrné - např. fosílie)

Tento seznam je určitým vodítkem a není vyčerpávající. Reviewer může vznést různé námitky ohledně vybraného tématu, místa či vzdělávací lekce.

Omezení pro některé typy earthcachí

Některé typy earthcachí již mají velmi mnoho příkladů. Nové přihlášky pro následující typy budeme přijímat jen tehdy, budou-li poskytovat výjimečně dobré a jedinečné poučení ve vědě o Zemi:

 • Rozvodí řek: Budeme akceptovat pouze hlavní rozvodí.
 • Soutoky řek: Budeme akceptovat pouze významné soutoky.
 • Klasifikace vodopádů: Nadále již nebudeme schvalovat earthcache, které ukazují různé typy vodopádů s požadavkem na určení typu vodopádu na určitém místě. Vodopádové earthcache se specifickými informacemi o místní geologii a s ní spojenými úkoly pro zalogování jsou přijatelné.
 • Artézské studně a prameny: Obecné popisy toho, jak vznikají artézské studně a prameny, jsou nepřijatelné. Earthcache by měla zahrnovat podrobnosti o geologických podmínkách, které vedly k vytvoření artézské studně nebo pramenu na vybraném místě.
 • Bludné balvany: V současnosti vídáme mnoho přihlášek glaciálních bludných balvanů jakožto tématu pro earthcache. Rozhodli jsme se, že nebudeme nadále publikovat takové earthcache, pokud neposkytnete výjimečně dobré ponaučení ve vědě o Zemi a k tomu se vztahující úkoly. Nadále již nebudou přijatelné úkoly, které se ptají na rozměry bludných balvanů, nebo výpočty hmotnosti bloků. Je potřeba, abyste vypracovali úkol pro určité místo, který se vztahuje ke geologii bloků či geologii okolí, a aby některé úkoly ukázaly spojení kamenných bloků s činností ledovců, které je sem přinesly. To od vás bude vyžadovat inovativní přístup.

Povolení správce území

Pro většinu earthcachí se vyžaduje povolení od správce území. Je velmi důležité, aby správní orgán, který se stará o park, byl srozuměn s tím, že earthcache přivede na dané místo více lidí. To mu umožňuje, aby přijal opatření, která považuje za důležitá, a zároveň dává povědomost o tom, že earthcache může zvýšit atraktivitu území pro návštěvníky.

Pokud poskytujete povolení od správce území, uveďte do poznámky pro reviewera (reviewer note) jméno, titul a kontaktní údaje člověka, který vám dal povolení. Do poznámky můžete zkopírovat e-mail, který vám správce poslal, pokud to bylo v písemné podobě.

Všechny poznámky reviera a pro reviewera (reviewer notes) se automaticky mažou v okamžiku publikace, ale informace zůstávají dostupné zaměstnancům Groundspeaku a dobrovolníkům pro případ potřeby v budoucnu.

Veřejně přístupná místa jsou na různých místech světa spravována rozdílnými způsoby, a proto existují případy, kdy povolení správce nevyžadujeme. Váš místní reviewer (schvalující earthcache) by vám měl být schopen podat informaci o tom, zda je povolení potřeba. Musíte však poskytnout podrobné důvody, proč není povolení potřeba, v poznámce pro reviewera.

Požadavky na zalogování

Listing každé earthcache musí obsahovat úkoly, které pomáhají vzdělávat ve vědách o Zemi. Úkoly mají být natolik silné, aby je mohli splnit pouze cacheři, kteří místo earthcache navštívili.

Když vymýšlíte úkoly, mějte na paměti, že účelem těchto úloh je umožnit cacherovi ukázat, že se něco naučil. Dobré úkoly zahrnují otevřené otázky typu „co / proč / jak si myslíte?

Měření nebo sbírání dat je postačujícím úkolem pro zalogování, pouze pokud se přímo vztahuje ke specifickému ponaučení ve vědě o Zemi. Povšimněte si prosím, že určité otázky, jako např. zjištění nadmořské výšky, se dají snadno zjistit z topografických map, a tedy mohou být zodpovězeny bez návštěvy místa. V takovém případě vás reviewer požádá o připojení otázky, na kterou lze odpovědět pouze na místě.

Pamatujte na to, že earthcache musí předpokládat, že návštěvník nemá žádné předchozí znalosti geologie. Otázky jako „zjistěte typ horniny, kterou zde najdete“ jsou nepřijatelné. Lepší otázka by mohla být: „Najděte pruh světlého, neprůhledného minerálu, který probíhá středem skály. Změřte šířku této křemenné žíly.“

Požadavek na hledání informací na internetu není platným úkolem pro zalogování, neboť má jen zřídka nějaký vztah k tomu, co návštěvníci na místě zažijí.

Důležité! Nezapomeňte napsat správné odpovědi do zprávy pro reviewera. Tyto zprávy se automaticky mažou při publikaci cache.

Proces schvalování

Publikace earthcache

Earthcache schvalují členové EarthCache Geoaware Teamu, který se skládá ze zaměstnanců GSA a dobrovolných reviewerů. Protože jde o malou skupinu speciálně vyškolených lidí, může někdy trvat déle, než se vaší earthcachí začneme zabývat. Prosíme o trpělivost. Stránky earthcachí jsou často podrobné a přirozeně složité, takže vyžadují zvláštní pozornost.

Vyhledání místního reviewera

Ve většině případů není člen Geoaware týmu stejný reviewer, který schvaluje tradiční geocache ve vaší oblasti. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, kdo je revierem pro vaši oblast, je najít blízkou earthcache, která byla publikována nedávno, a podívat se, kdo publikoval její listing. Na konci listingu je odkaz: „There are more logs. View them all on one page.“ Klikněte na tento odkaz a pak na konci najděte publikační log. Obvykle obsahuje pouze text „Publish“. Jeho ikonou je zelený kroužek.

Tento publikační log patří revierowi, který earthcache schválil. Většina jmen reviewerů earthcachí začíná slovem geoaware, které následují písmena, jež naznačují, v jakých zemích schvalují. Někdy se může stát, že majitel cache tento log smazal. Potom se zkuste podívat na jinou earthcache. Kliknutím na jméno reviewera se dostanete na jeho profilovou stránku a odtud mu můžete poslat e-mail. Jeho e-mailovou adresu znát nepotřebujete.

Pokud se dotazujete na určitou cache, uveďte prosím její GC kód. Máte-li dotaz zásady správy území, poskytněte reviewerovi dostatek informací, aby mohl odpovědět na vaši otázku. Například: „Mohu umístit earthcache v městkém parku v Gainesvile v Alachua County na Floridě?“ Nesprávně: „Mohu umístit cache v Northside Parku?“

Zaškrtněte prosím „I want to send my email address along with this message“ (Chci poslat svoji e-mailovou adresu spolu s tímto vzkazem). Je to zdvořilé k reviewerovi a urychlí to odpověď.

Další tipy pro tvorbu earthcache

Blízkost

Earthcache můžete umístit v blízkosti tradiční cache. Žádáme vás však důrazně, abyste ji neumísťovali na stejné souřadnice. Vyhnete se tím vyvolání dojmu, že schránka cache je součástí earthcache.

Můžeme odmítnout earthcache, která ukazuje stejný jev jako tradiční cache. Rozhodujícím faktorem je obsah textu spíše než blízkost.

Na stejném místě je možné vytvořit více earthcachí, pokud poskytují různá jedinečná poučení o Zemi. Obecně však platí, že je lepší zkombinovat lekce do jedné earthcache než vytvářet jednotlivé earthcache.

Prázdninové earthcache

Můžete požádat o schválení earthcache na místě, které je vzdálené od vašeho domova. Je však třeba, abyste místo navštívili v posledních dvou měsících. Reviewer však může žádost zamítnout, pokud zjistí okolnosti, které vyžadují návštěvu za účelem údržby v blízké budoucnosti.

Použití fotografií a grafů

Grafy a fotografie jsou výborným způsobem, jak lze vylepšit popis cache. Ujistěte se však, že materiály, které používáte, nejsou autorským právem chráněny proti kopírování.

Zdroje informací

Wikipedie a další internetové zdroje mohou být dobrým místem pro získávání informací o vámi vybraném místě a jevu. Pamatujte však, že earthcache, které jsou pouhou kopií internetových zdrojů, jsou nepřijatelné. Musíte informace přepsat svými vlastními slovy. Náležitým způsobem citujte zdroje informací.

Deset nejlepších (Best Ten)

V roce 2009 sestavila skupina dobrovolníků seznam deseti nejlepších earthcachí. Ty poskytují výborné příklady a mohou vám nabídnout nápady pro vaši vlastní earthcache. Najdete je zde.

Loga v listingu earthcache

Loga jsou chráněné značky a neměla by se vkládat do stránek earthcache bez předchozího povolení. Uvědomte si prosím, že umístění earthcache na veřejně přístupném území, i s povolením, neznamená, že můžete ve svém textu používat logo tohoto území (např. národního parku).

Byl vytvořen oficiální banner s logem GSA, který můžete vkládat na stránky svých earthcachí. Soubor najdete zde.