Pravidla pro cache v chráněných územích

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

POZOR - text neřeší území chráněná z jiného titulu než ochrana přírody - např. archeologické památky, ochranná pásma vodních zdrojů apod.

Základem, ze kterého je nutné vyjít, je zákon č. 114/1992 Sb. Ale obecně je ještě třeba upřesnit, že co není zákonem zakázáno, je povoleno. Proto se nikde v zákonech nesnažte najít formulaci "geocaching je povolen". Kromě zmíněného zákona existují také vyhlášky a další tzv. obecně závazné právní předpisy, jimž zákon ukládá upřesnění některých detailů. To je v případě geocachingu důležité. Dál už to vezmu po kategoriích chráněných území:

  • Přírodní park (PP) - je kategorie tzv. obecné ochrany území, žádné omezení pro geocaching zde není.

Následují kategorie tzv. 'zvláště chráněných území přírody (ZCHÚ)':

  • Národní park (NP) - u nás nejvyšší kategorie pro rozlehlá (tzv. velkoplošná) chráněná území přírody. Důležitá je zonace - I. až III. zóna, v každé platí jiné zákazy. I. zóna je nejpřísnější, je zde zákaz vstupu mimo cesty vyznačené se souhlasem správy NP (za takovou cestu lze podle výkladů právníků považovat v české praxi cestu s pruhovým značením KČT). Každý, kdo vstoupí mimo takovou cestu, porušuje zákon. Každý, kdo jiného navádí k porušování zákona, porušuje zákon také. Jak již někdo napsal, některé přestupky jsou tolerovány. Ale když půjde do tuhého, zákon je zákon. Např. někdy nejde tolerovat věc, která za to sice stojí, ale na níž upozorní někdo jiný, že je v rozporu se zákonem. Orgán státní správy těžko může napsat "je to porušení zákona, ale my to tolerujeme". Za povšimnutí stojí ovšem i další zákazy v NP, např. táboření a rozdělávání ohňů mimo místa vyhrazená správou - tj. keš lze umístit ve II. zóně kamkoli, ale rozhodně nelze doporučit aktivaci ikonky "campfires", byť by tam nějaké ohniště fyzicky bylo. Ještě je vhodné upozornit na § 15 odst. 2 uvedeného zákona, který lze zobecnit pro všechna zvláště chráněná území do lidsky srozumitelné věty, že je zakázáno poškodit přírodu. Umísťujte tedy keše tak, aby vás nikdo nemohl nařknout z poškození přírody nebo navádění k tomu. Národní parky mají zvláštní vlastnost, a sice návštěvní řády. Zde může správa upřesnit podmínky chování návštěvníků nad rámec zákazů vyjmenovaných v zákoně. Návštěvní řády najdete na webových stránkách správ parků (www.krnap.cz, www.npsumava.cz, www.nppodyji.cz, www.npcs.cz).
  • Chráněná krajinná oblast (CHKO) - také velkoploška, kde se kromě přírody chrání i ostatní krajina propojující přírodně cenné plochy. Je zakázáno táboření a ohně mimo místa vyhrazená, zákaz vstupu zde neplatí ani v I. zóně (CHKO mají zóny 3 nebo 4). Ovšem pozor - omezení se může objevit ve vyhlašovacím předpisu konkrétní CHKO (ale v současné době se asi žádné netýká geocachingu). Dále např. v Českém ráji jsou významná archeologická naleziště pod převisy (takřka všemi), takže zahrabávání keší do písku není dobrý nápad. Mj. je to také biotop mravkolva (tedy "ťutínka" z Ferdy Mravence), kterého ale najdeme prakticky jen pod miniaturními převisy, kam lidé nevlezou...
  • Národní přírodní rezervace (NPR) - maloploška, nejcennější co v přírodě máme, srovnatelné s I. zónou národních parků jak po stránce kvality, tak po stránce ochranných podmínek, tedy z pohledu kešera zejména zákaz vstupu mimo značené cesty. To jsou např. Karlovské bučiny (probíráno na fóru), které lze doporučit shlédnout alespoň v internetové podobě. Příklad toho, kde je tolerováno chození po lesní cestě, která nemá turistické značení (zatím, ale snad na tom autor keše pracuje). Osobně bych na tuto keš aspoň netahal cyklisty. Obecně platí, že při umísťování keší v NPR si dávejte hodně pozor, stejně jako v I. zóně národního parku. Ale keš pod lavičkou na vyhlídce určitě nikomu vadit nebude, určitě také nebude vadit geocache řešená na cestě. Doporučuje se pro jistotu do listingu keší v těchto územích dávat upozornění na nutnost pohybu jen po značených cestách.
  • Přírodní rezervace (PR), národní přírodní památka (NPP), přírodní památka (PP) - ostatní maloplošky, v zásadě bez omezení pro geocaching, ale před založením keše se určitě přesvědčte, zda není nějaký zákaz (přesněji řečeno "činnost vázaná na souhlas orgánu ochrany přírody") ve vyhlašovacím předpisu. Naskenované vyhlašovací předpisy lze najít na odkazu drusop.nature.cz (ovládání není zrovna intuitivní, za což se omlouvám, ale dá se proklikat až na požadovaný dokument).

Nebudete-li si jisti nebo když prostě jen budete chtít mít čisté svědomí, obraťte se na orgán ochrany přírody příslušný pro dané území (viz dále). Mimo ZCHÚ není třeba ochranu přírody vůbec řešit nad rámec pravidel geocachingu a základní logiku (domluva s vlastníkem pozemku, nepoužívat dutiny, u nichž nejste schopní s jistotou vyloučit hnízdění živočichů apod.). NP a CHKO mají své správy. NPR a NPP ležící mimo NP a CHKO spravuje Ministerstvo životního prostředí. V tomto případě ovšem doporučuji kontaktovat nejbližší správu CHKO, protože ty jsou ministerstvem pověřeny péčí o tato území. Pokud bude dané území náhodou spadat pod jinou správu CHKO, řeknou vám to. PR a PP ležící mimo CHKO a NP řeší krajské úřady, odbory životního prostředí.

Snad je tato informace užitečná, případné další nejasnosti v této záležitosti vyjasníme s kolegy po mailu, telefonu nebo osobně. Třeba se sejdeme na nějakém eventu, není problém to tam rozebrat podrobně pro všechny účastníky, pokud by je to ovšem zajímalo... Budete-li orgán ochrany přírody kontaktovat, je vhodné kromě vašeho skutečného jména napsat i přezdívku, kterou používáte pro geocaching.

Ondra Vítek, AOPK ČR, ondrej.vitek@nature.cz, tel. 283 069 145.